Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội

Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân mang lại hiệu quả rõ nét.
16:10 PM 25/09/2020 In bài viết này

Dẫn đầu cả nước về số lượng các TTHC cung ứng mức độ 3, 4

Theo Báo cáo tổng kết Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh cải CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020", kết quả nổi bật trong cải cách TTHC của Thành phố là đã chỉ đạo các ngành thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là những TTHC liên quan đời sống người dân, doanh nghiệp (DN).

Cụ thể, Thành phố thực hiện đánh giá tổng cộng 261 TTHC và thông qua phương án đơn giản hóa 183 TTHC, từ đó tiết kiệm 34 tỷ đồng/năm (năm 2017); 61 TTHC, tiết kiệm 43 tỷ đồng/năm (năm 2018); 71 TTHC (năm 2019).

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính được Thành phố triển khai cũng đã phát huy hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã đạt tiêu chuẩn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo quy định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn toàn Thành phố trung bình hằng năm đạt 98%.

Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Hà Nội tiếp tục xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ảnh: Quốc Tuấn

Thành phố cũng áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công (DVC) ích, dịch vụ sự nghiệp công tại các đơn vị sự nghiệp, DN được giao cung ứng DVC như: Nước sạch, trợ cấp thất nghiệp, dịch vụ việc làm, tang lễ, y tế, giáo dục, xây dựng, quy hoạch…

Tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 của Hà Nội đạt 100%. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các TTHC cung ứng mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) theo lộ trình lựa chọn DVC của Chính phủ, hướng tới cung cấp DVC không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Đáng chú ý, Thành phố đã xây dựng một số quy chế phối hợp liên thông theo chỉ đạo của Chính phủ như liên thông TTHC đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông TTHC đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú-hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, liên thông giải quyết chế độ hỏa táng. Đồng thời, chủ động xây dựng quy chế phối hợp liên thông một số lĩnh vực trọng điểm như liên thông TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp-cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài giúp giảm từ 20 còn 12 ngày làm việc…

Ngoài ra, Thành phố đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá theo vị trí việc làm…

Từ những kết quả trên đã góp phần đưa các Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố cải thiện qua các năm và có sự chuyển biến rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ: Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019; (tăng 7 bậc so với đầu nhiệm kỳ - năm 2015: xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 bậc so với năm 2015 và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2019 đạt trên 80% (80,09%) (về đích sớm 2 năm so với mục tiêu giai đoạn).

Công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Cũng theo theo Báo cáo tổng kết Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, Thành phố xác định CCHC phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tiễn của Thủ đô và gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại và Thành phố thông minh.

Trước mục tiêu đó, Hà Nội tiếp tục xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được đặt trong yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền từ Thành phố đến cơ sở; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung CCHC.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và chất lượng DVC; tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và DN.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thành công Đề án Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; thực hiện phân cấp mạnh mẽ về quản lý kinh tế-xã hội gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Tiếp tục đổi mới công tác thi tuyển công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, công chức và chế độ, chính sách tiền lương.

Thực hiện triệt để các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa DVC.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT; đẩy nhanh tiến độ triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành làm nền tảng cho việc triển khai các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của Thành phố.

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo sử dụng các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều hình thức mới, sáng tạo giúp người dân dễ dàng sử dụng và tiếp cận, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến…

Trường Thanh
Xem thêm