Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018

11:15 AM 15/12/2017 In bài viết

Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018 bao gồm các mẫu tem sau:

A. Tem phổ thông: Không phát hành mới năm 2018

B. Tem đặc biệt

I. Tem kỷ niệm: 04

1. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Bính (1918-1966)

- Số mẫu: 01

- Ngày phát hành: 13/02/2018

- Thời hạn cung ứng:13/02/2018-31/12/2019

2. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm mất Mác – tin Lu – thơ King (1929-1968)

- Số mẫu: 01

- Ngày phát hành: 04/4/2018

- Thời hạn cung ứng: 04/4/2018-31/12/2019

3. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm mất Nguyễn Trung

- Số mẫu: 01

- Ngày phát hành: 27/10/2018

- Thời hạn cung ứng: 27/10/2018-30/6/2020

4. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyên Hồng (1918-1982)

- Số mẫu: 01

- Ngày phát hành: 05/11/2018

- Thời hạn cung ứng: 05/11/2018 – 30/6/2020

II. Tem chuyên đề 15+3bloc

1. Bộ tem: Hoa Ban

- Số mẫu: 02 + 1 Bloc

- Ngày phát hành: 01/3/2018

- Thời hạn cung ứng:01/3/2018-31/12/2018

2. Bộ tem:Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới

- Số mẫu: 03 + 1Bloc

- Ngày phát hành: 27/6/2018

- Thời hạn cung ứng: 27/6/2018 – 31/12/2019

3. Bộ tem: Động vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

- Số mẫu: 4 + 1Bloc

- Ngày phát hành: 01/7/2018

- Thời hạn cung ứng: 01/07/2018 – 30/6/2020

4. Bộ tem: Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 1): Đồ đồng

- Số mẫu: 04

- Ngày phát hành: 01/10/2018

- Thời hạn cung ứng: 01/10/2018-30/6/2020

5. Bộ tem: Tết Kỷ Hợi   

- Số mẫu: 02

- Ngày phát hành: 01/12/2018

- Thời hạn cung ứng: 01/12/2018 -30/6/2020

 

Hoàng Bảo Ngọc