Thái Bình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”

08:13 PM 08/11/2019 In bài viết

Giải quyết TTHC “5 tại chỗ” là tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, đóng dấu và trả kết quả ngay tại một nơi. 

Theo đó, từ ngày 1/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức triển khai việc giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đối với hơn 80% TTHC được công bố.

Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình (thaibinh.gov.vn)

Theo Trung tâm hành chính công của tỉnh, quy trình giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, tăng hiệu quả làm việc, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Do được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học, CNTT trong các hoạt động tại Trung tâm nên việc giải quyết các TTHC của các sở, ban, ngành bảo đảm thời gian theo quy định, rõ ràng theo từng quy trình, công khai trong từng thủ tục, hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức chính xác, thuận lợi, nhanh chóng, đúng tiến độ.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; quá trình làm việc đã phát huy được năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm túc kỷ luật hành chính, văn minh, văn hóa công sở, tác phong, lề lối làm việc khoa học, lịch sự, chuyên nghiệp và thân thiện.

Kết quả ghi nhận sau 1 tháng thực hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 3.857 hồ sơ, trong đó, 2.345 hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 100% trước và đúng hạn; 716 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đã giải quyết 600 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% giải quyết trước và đúng hạn.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp nhận 2.282 hồ sơ theo phương án “5 tại chỗ” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trong đó, đã giải quyết 1.676 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% trước và đúng hạn.

Đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Rất tốt chiếm 50%, tốt chiếm 50%; đánh giá về mức độ hài lòng chung: rất hài lòng chiếm 63%, hài lòng chiếm 37%...

Theo số liệu của Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Bình (thaibinh.gov.vn), trong quý III/2019, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết toàn tỉnh là 339.824 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 323.262 hồ sơ; hồ sơ mới tiếp nhận là 332.622 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 322.946, chiếm 99,9%. Số hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 252.544 hồ sơ.

Hiện nay, hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản 4 cấp. Tỷ lệ văn bản đi, đến hoàn toàn trên môi trường mạng là 97%. Toàn tỉnh đã cấp 2.417 chứng thư số cho tổ chức để thực hiện kê khai thuế điện tử, bảo hiểm xã hội qua mạng; 2.503 chứng thư số cá nhân trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện ban hành quy trình điện tử để triển khai giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Sản lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3 là 266 dịch vụ công, mức 4 là 37 dịch vụ đạt 25,87% trong tổng số 1797 TTHC của toàn tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 10.102/37.855 hồ sơ trực tuyến mức 3, chiếm 26,68%; 408/37.855 hồ sơ trực tuyến mức 4 chiếm tỷ lệ 1,1%.

HL