Điểm Bưu điện - Văn hóa xã được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC

08:16 PM 08/11/2019 In bài viết

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX).

Thông tư mới quy định, các điểm BĐ-VHX cung ứng các dịch vụ bưu chính sau: 

Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích;

Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.

Cũng theo Thông tư, việc luân chuyển sách giữa điểm BĐ-VHX với các bên liên quan được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.

Bên cạnh đó, nhân viên làm việc tại điểm BĐ-VHX được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm BĐ-VHX, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư này cũng bãi bỏ một số điểm, khoản của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT gồm: điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 2 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 3 Điều 15.

Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Hoàng Linh