Tôn chỉ mục đích

08:32 AM 22/08/2017 In bài viết

Tạp chí Thông tin và Truyền thông là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hoạt động theo tôn chỉ, mục đích:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý

- Công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu về lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Thông tin về các hoạt động, công tác quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành thông tin và truyền thông; trao đổi về những nội dung thông tin đăng tải trên báo chí và xuất bản phẩm nhằm định hướng dư luạn xã hội theo quan điểm của Đảng, Nhà nước.