Đào tạo về xây dựng và đề xuất các dự án hợp tác ASEAN

01:33 PM 11/10/2018 In bài viết

Diễn ra trong hai ngày từ 9 -10/10, khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của những người xây dựng và đề xuất dự án tại Việt Nam về các nguồn lực sẵn có và chi tiết hướng dẫn phát triển đề xuất dự án hợp tác phát triển sử dụng các khuôn mẫu dự án của ASEAN để tận dụng các Quỹ hợp tác trong ASEAN và ASEAN với đối tác.

Ông Dương Hải Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao, đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN cũng như sự tiến bộ của ASEAN trong việc xây dựng cộng đồng qua ba trụ cột. Việc xây dựng năng lực cho những người đề xuất dự án trong tương lai, đặc biệt là tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV), đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường sử dụng nguồn lực sẵn có cho các dự án hợp tác ASEAN và tăng cường sự hợp tác của ASEAN với các đối tác bên ngoài.

Theo ông Trần Phước Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, khóa giới thiệu và hướng dẫn còn là cơ hội để các đại biểu tìm hiểu về các nguồn phát triển dự án, trao đổi những khó khăn trong quá trình xây dựng và thực hiện đề án, khơi gợi ý tưởng, sáng kiến thực hiện đề án. Những đề án này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương mà còn nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị về ASEAN, góp phần chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường và sáng tạo. Ông Trần Phước Anh cũng chỉ ra những thách thức trong việc xây dựng và thực thi đề xuất, tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để hỗ trợ những người đề xuất dự án.

Tổng cộng có 68 cán bộ từ các bộ, ngành khác nhau cũng như các đại biểu cấp tỉnh, đã tham gia và hoàn thành khóa học này. Trong hai ngày diễn ra khóa học, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của ASEAN; quy mô, tiêu chí, ưu tiên, quy trình thủ tục xét duyệt của các Quỹ hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác; thông tin, tài liệu hướng dẫn cách xây dựng, phát triển đề xuất dự án; phương pháp thiết lập, triển khai, giám sát và đánh giá dự án theo quy trình chuẩn của Ban Thư ký ASEAN… Các dự án hợp tác ASEAN phải đảm bảo mục đích, nguyên tắc của ASEAN trong thực hiện hợp tác phát triển với các bên; đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, nguyên tắc chung và không phân biệt đối xử.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Phát triển ASEAN, nguồn lực tài chính chung để hỗ trợ thực hiện các dự án chiến lược nhằm hỗ trợ đạt được tầm nhìn của ASEAN bao gồm các mục tiêu và mục đích theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước, Sáng kiến Hội nhập ASEAN giai đoạn III và Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN.

TH (Theo: https://asean.org)