Họp Ban chỉ đạo ISO Khối Cơ quan Bộ

09:57 PM 22/12/2016 In bài viết

20161222-l1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) Khối Cơ quan Bộ đã công bố phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 từ tháng 10/2015; các đơn vị rà soát, cải tiến 4 quy trình nghiệp vụ hiện đang áp dụng; xây mới 5 quy trình nghiệp vụ; đánh giá nội bộ các quy trình hệ thống và quy trình nghiệp vụ tại 12 đơn vị Khối Cơ quan Bộ; xử lý, khắc phục sự không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng; phổ biến quán triệt Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2016 trong Khối Cơ quan Bộ, yêu cầu các đơn vị treo, dán tại các vị trí dễ đọc để cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật nội dung và thực hiện; đưa thông tin lên bảng tin điện tử của Bộ; cập nhật các nội dung chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình hệ thống, quy trình nghiệp vụ của Hệ thống QLCL Khối Cơ quan Bộ lên chuyên mục Hệ thống QLCL ISO tại trang thông tin nội bộ của Bộ để các đơn vị dễ truy cập, tham khảo, góp ý và trao đổi.

Theo đánh giá, việc triển khai Hệ thống QLCL được duy trì, các cán bộ khi thực hiện công việc đều tuân thủ theo những quy trình quy định; các đơn vị đã chủ động xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2016; một số đơn vị có hồ sơ công việc sau khi kết thúc đã được kiểm soát về số lượng bằng danh mục hồ sơ; mục tiêu chất lượng của các đơn vị đã được kiểm soát và duy trì trong quá trình triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đã đạt được, hệ thống QLCL năm 2016 vẫn còn tồn tại việc phần lớn cán bộ trong Khối Cơ quan Bộ chưa thiết lập được việc quản lý hồ sơ bằng cách lập danh mục ngay từ khi bắt đầu công việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm: Các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc cải tiến quy trình nghiệp vụ khi có sự cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tác động đến quy trình; Chú trọng đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong chương trình công tác của Bộ trong năm 2017; Vụ CNTT sớm thành lập Ban soạn thảo, Tổ giúp việc tập hợp số liệu để biên soạn Sách trắng về CNTT và các đơn vị có liên quan phối hợp tham gia cung cấp thông tin bảo đảm chuẩn xác để xuất bản Sách trắng vào đầu quý II năm 2017; Đẩy mạnh việc áp dụng ISO với ứng dụng CNTT trong Khối Cơ quan Bộ nhằm tăng dịch vụ công ở mức độ cao hơn như mức độ 3, mức độ 4; Tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Các đơn vị có liên quan sớm bố trí kinh phí, bố trí nguồn lực cho việc thực hiện hệ thống QLCL ISO trong năm 2017….. 

Đài Sơn (MIC)