Năm 2019: Những khởi tạo mới của Bộ TTTT

Năm 2019, với mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ TTTT đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường.
10:37 AM 31/12/2019 In bài viết này

Bộ TTTT chủ động, tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy thử nghiệm 5G, thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam…

.
Xem thêm