Phát động thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại ngành TTTT

05:01 PM 04/05/2018 In bài viết

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chính sách đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ TTTT yêu cầu các sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 8 nội dung sau:

Một là:  Tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là: Triển khai các nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại năm 2018; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018 số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06/10/2017 của Bộ TTTT; đề xuất các giải pháp đổi mới hình thức, phương thức đáp ứng yêu cầu công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố.

Ba là: Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề, tạo môi trường thuận lợi để các Sở TTTT hăng hái tham gia phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân và tập thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố năm 2018.

Bốn là: Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua chuyên đề với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. Nội dung phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy hoạt động thông tin đối ngoại của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng.

Năm là: Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng CNTT phù hợp với từng địa phương, đơn vị, với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Sáu là: Phát động phong trào thi đua rộng khắp đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại , đặc biệt ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Bẩy là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả  phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng; quan tâm khen thưởng cán bộ, viên chức người lao động là trực tiếp; nhân rộng các sáng kiến kinh nghiệm hay để các địa phương tham khảo, học hỏi tạo sự lan tỏa trong công tác thông tin đối ngoại của các địa phương.

Tám là: Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy các Sở TTTT thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại

Đoàn Hòa