Quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin trong thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa Ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL về việc "Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện".
20:04 PM 05/06/2020 In bài viết này

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với thư viện công lập quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Luật Thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin, thanh lọc tài nguyên thông tin và sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin trong thư viện - Ảnh 1.

Khuyến khích thư viện ngoài công lập thực hiện theo theo quy định tại Thông tư này. Ảnh minh họa

Thư viện ngoài công lập quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Luật Thư viện được khuyến khích thực hiện bảo quản tài nguyên thông tin, thanh lọc tài nguyên thông tin và sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư cũng quy định chi tiết về bảo quản tài nguyên thông tin tại khoản 2 Điều 27; thanh lọc tài nguyên thông tin tại khoản 3 Điều 25; tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng và nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện tại khoản 2 Điều 7 của Luật Thư viện.

Theo điều khoản thi hành, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Thông tư này trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2020.

Minh Trí
Xem thêm