Quy trình cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng Chính phủ (VPCP) đang dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Trong đó nêu rõ quy trình cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng DVCQG.
22:35 PM 23/10/2020 In bài viết này

Theo dự thảo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và UBND cấp tỉnh cập nhật và công khai dữ liệu TTHC theo quy trình sau:

- Sử dụng tài khoản cấp cao đăng ký trên Cổng DVCQG, được VPCP phân quyền quản trị để phân quyền cho công chức, viên chức cập nhật, công khai dữ liệu TTHC; dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

- Đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn) thông qua tài khoản đã được phân quyền.

- Cập nhật quyết định công bố và TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC. 

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu TTHC đã được nhập vào CSDL quốc gia với TTHC tại Quyết định công bố TTHC.

- Công khai Quyết định công bố TTHC, TTHC đã được cập nhật trên Cổng DVCQG.

- Bổ sung cách thức thực hiện DVCTT đối với các TTHC đủ điều kiện, đã được cung cấp tại Cổng Dịch vụ công (DVC) cấp bộ.

Quy trình cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Ảnh 1.

Cổng DVCQG

Kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG để truy xuất, đồng bộ dữ liệu TTHC

Theo dự thảo, Cổng thông tin điện tử (TTĐT), Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh phải được kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG để truy xuất, đồng bộ dữ liệu TTHC.

Thông tin, dữ liệu TTHC tại Cổng TTĐT, Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh phải được đồng bộ từ CSDL quốc gia về TTHC để bảo đảm tính chính xác, cập nhật khi có Quyết định công bố của cấp có thẩm quyền; không xây dựng, duy trì các chức năng cập nhật thông tin, dữ liệu TTHC trên Cổng TTĐT, Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh.

Dự thảo nêu rõ, dữ liệu được trích xuất từ Hệ thống một cửa điện tử là nguồn dữ liệu chính thống và duy nhất phục vụ cho công tác báo cáo thống kê và phân tích, đánh giá tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn, trễ hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

VPCP hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC với Cổng TTĐT, Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh.

Các Bộ, cơ quan tổ chức kết nối, tích hợp theo hướng dẫn của VPCP; bảo đảm duy trì kết nối giữa CSDL quốc gia về TTHC với Cổng TTĐT, Cổng DVC cấp bộ, tỉnh theo quy định trên.

Thông tin cung cấp trên Cổng DVCQG bao gồm:

- Thông tin về TTHC, DVCTT, quyết định công bố TTHC và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện TTHC, DVCTT;

- Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết TTHC, về tình hình giải quyết hồ sơ TTHC, DVCTT;

- Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện TTHC, DVCTT của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

- Thông tin về đánh giá việc giải quyết TTHC; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, người dân thực hiện TTHC;

- Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến giải quyết TTHC, dịch vụ công khác;

- Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng DVC; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ;

- Thông tin về thanh toán phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt;

- Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện DVCTT và TTHC;

- Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng DVCQG;

- Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trường Thanh
Xem thêm