4 định hướng chính trong việc ứng dụng CNTT tại Hải Dương đến năm 2025

07:25 PM 08/11/2019 In bài viết

Hải Dương đã công bố 4 định hướng chính trong việc ứng dụng CNTT và phát triển CNTT tại Hải Dương trong các năm tiếp theo. Các định hướng này bao gồm:

1. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

Đối với ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước. Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Hải Dương đến năm 2025 về tổng thể phải hoàn thành việc xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện diện rộng hệ thống chính quyền điện tử ở cấp tỉnh, huyện/thị, thành phố, xã/phường theo mô hình của Gartner: Thông tin, giao tiếp, tương tác, giao dịch và biến đổi. Chính quyền điện tử tỉnh bao gồm các nội dung, thành phần cơ bản (G2G, G2C, G2B) phải đạt đƣợc mức độ thuộc nhóm mức độ khá trong cả nƣớc. Chính quyền điện tử của tỉnh Hải Dƣơng phải phù hợp và nằm trong khuôn khổ chiến lƣợc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Chính phủ và của Tỉnh.

Đảm bảo, đến năm 2020, về cơ bản tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã tạo lập môi trường nghiệp vụ, tác nghiệp điện tử, hoạt động giao dịch trực tuyến. Xây dựng điểm một số sở, ngành trở thành sở, ngành điện tử. Đến năm 2025 xây dựng thành công cơ quan đơn vị điện tử ở hầu hết cơ quan đơn vị.

Định hướng các mục tiêu và các nội dung quan trọng cần đạt được từ 2021 - 2025: Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ứng dụng tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện, cùng với hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại làm nền tảng cho việc quản lý và vận hành bộ máy chính quyền nhằm cung cấp các “dịch vụ” cho toàn xã hội một cách tốt nhất. Hình thành hành lang pháp lý bao gồm các chính sách, cơ chế đảm bảo sự vận hành hiệu quả của Chính phủ điện tử.
Các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ, các giao dịch của các cơ quan Đảng và Chính quyền, các giao dịch và các dịch vụ công với ngƣời dân, tổ chức, doanh nghiệp được cải tiến, hiện đại hoá.

Cùng với quá trình hình thành và triển khai chính quyền điện tử, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức từ lãnh đạo đến chuyên viên các cấp đƣợc nâng cao, đòi hỏi phải có nhận thức, năng lực, trình độ để có thể làm việc hiệu quả trong môi trƣờng của nền hành chính điện tử.

Tiếp theo là ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Hải Dương cho biết sẽ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý xí nghiệp, 90% các doanh nghiệp lớn ứng dụng các hệ thống quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERPs) với đầy đủ các chức năng như: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý hàng hoá và bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng, quản lý dây chuyền cung cấp nguyên liệu... Ứng dụng các phần mềm tự động hoá dây chuyền sản xuất và phần mềm nhúng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất.

Đảm bảo 100% doanh nghiệp vừa và nhỏ có kết nối Internet và sử dụng hộp thư điện tử. Trên 80% các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Thường xuyên tra cứu thông tin trên Internet và kinh doanh thông qua thư điện tử.

Phát triển thương mại điện tử. Sàn giao dịch thương mại điện tử của Tỉnh thu hút trên 80% các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tham gia. Các doanh nghiệp thực hiện quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, thu thập thông tin thị trƣờng thông qua các website của riêng doanh nghiệp và trang thông tin thương mại của Tỉnh. Trong đó, có trên 70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập được website riêng; Tiến hành thường xuyên các giao dịch thƣơng mại điện tử giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), giữa các doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và giữa các doanh nghiệp với Nhà nước (B2G). Doanh số giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn Tỉnh đạt con số hàng trăm tỷ đồng.

Cuối cùng là ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, y tế. Giai đoạn 2021 - 2025: Hệ thống đào tạo từ xa qua mạng đƣợc triển khai rộng rãi trên địa bàn Tỉnh. Giáo viên và học sinh các trƣờng học sẽ quen thuộc với việc đọc sách, tra cứu tài liệu qua thư viện điện tử (e-library). Công việc giảng dạy có trợ giúp của công nghệ thông tin chiếm 80% các tiết học. 80% học sinh có máy tính ở nhà để tự học và kết nối Internet.

Mạng y tế sẽ được triển khai với những công nghệ mới và luôn cập nhật những kiến thức mới để có thể thực hiện tốt các hội nghị truyền hình, hội chẩn và khám chữa bệnh từ xa, giúp các bệnh viện của Tỉnh có thể nhận đƣợc các ý kiến của các chuyên gia y tế đầu ngành từ trung ương và các địa phương có chuyên gia giỏi; để người dân có thể tự chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Trên cơ sở phát triển toàn diện, Hải Dương sẽ có một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đảm bảo cho việc phát triển các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng. Một số định hướng từ 2021 - 2025:

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, băng thông rộng, đáp ứng kịp thời và chính xác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn tỉnh. Tăng cường quản lý thông tin trên Internet, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (ISP) với năng lực đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp và ngƣời dân trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao tỷ lệ hộ gia đình có máy tính hoặc các phƣơng tiện có thể truy cập Internet (điện thoại di động); hầu hết các hộ gia đình có máy thu hình và xem đƣợc truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

3. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả của hệ thống đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.
Thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo công nghệ thông tin, hình thành các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, chủ động trong công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ thông tin của Tỉnh.

Từng bước nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trọng tâm, có tính kế thừa, theo sát sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và đất nước cũng nhƣ xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới.

Tăng cường cơ sở pháp lý cho xã hội hoá đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các loại cơ sở đào tạo công nghệ thông tin 100% vốn nƣớc ngoài. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học quốc tế về giảng dạy công nghệ thông tin tại Tỉnh.

Khuyến khích phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài về công nghệ thông tin trong Tỉnh thông qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Xây dựng các giải pháp nhằm thu hút cử nhân, kỹ sư là ngƣời địa phương tốt nghiệp loại khá, giỏi trở về công tác tại địa phương; cũng như việc thu hút các chuyên gia có trình độ, năng lực và kinh nghiệm tốt từ các nơi về công tác tại địa bàn Tỉnh.

Đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng được sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh. Không ngừng nâng cao nhận thức, phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng các ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin cho toàn Tỉnh. Đến năm 2025, trên 70% lao động trong các doanh nghiệp đƣợc đào tạo về công nghệ thông tin.

4. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Trong giai đoạn từ 2021 – 2025, công nghiệp công nghệ thông tin của Tỉnh cần phát triển theo định hướng sau:

Kêu gọi, đưa ra các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư từ các nguồn vốn trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Phát triển các dịch vụ cơ bản như bảo trì, hỗ trợ phần cứng, phần mềm, tư vấn công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống và các dịch vụ nghiệp vụ khác.

Phát triển công nghiệp phụ trợ: sản xuất vỏ máy, bản mạch, linh kiện.

Phát triển công nghiệp phần mềm chú trọng công nghiệp nội dung và dịch vụ phục vụ cho tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh và trong nước, đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và trong các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh.

Đến năm 2025, công nghiệp công nghệ thông tin dần trở thành công nghiệp mạnh, tạo động lực giúp các lĩnh vực và các ngành khác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của Tỉnh.

Minh Trọng