CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ( Trang 2 )

09:38 28/02/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.

09:32 22/02/2018
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước tháng 9/2018.

14:21 26/01/2018
Ngày 12/01/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 32/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

17:54 12/01/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel).

09:03 03/01/2018
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện những nội dung sau:

16:22 05/12/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1865/QĐ-TTg giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, kế hoạch nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông là 70.250 triệu đồng.

17:04 18/10/2017
Sau khi tóm lược về việc phân loại dịch vụ công nghệ thông tin, bài viết giới thiệu hai chuẩn được áp dụng rộng rãi để quản lý các dịch vụ công nghệ thông tin là ITIL và ISO/IEC 20000:2011

04:11 12/10/2017
Thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 12 bộ ngành liên quan tiến hành rà soát để thực hiện mục tiêu loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện phải kiểm tra nhà nước trước khi thông quan.
[Trang trước] [Trang sau]