Hội nghị quán triệt Thông báo kết luận của Ban Bí thư về công tác xuất bản

08:40 PM 19/05/2017 In bài viết

Tới dự Hội nghị có ông Phạm Văn Linh (Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW); ông Hoàng Vĩnh Bảo (Thứ trưởng Bộ TT&TT); ông Đỗ Quý Doãn (Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam); bà Đặng Thị Dung (Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh) cùng đại diện một số Bộ, ngành, đoàn thể TW; các Vụ, Cục của một số bộ ngành liên quan; đại diện đơn vị chủ quản và Giám đốc- Tổng biên tập 60 nhà xuất bản trong cả nước; đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và các Sở TT&TT các tỉnh thành; đông đảo các cơ quan báo chí...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, ngày 29/­12/­2016, Ban Bí thư  TW Đảng (Khóa XII) ban hành Thông báo số 19­TB/TW, kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. Kết luận nêu:  sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42, hoạt động xuất bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, giữ được định hướng chính trị, thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, hoạt động xuất bản còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kém: Chưa đạt chỉ tiêu về số lượng bản sách/người/năm như Chỉ thị đề ra; số tác phẩm có giá trị chiếm tỷ lệ chưa cao, một số hạn chế chậm được khắc phục. Năng lực, quy mô, trình độ của các nhà xuất bản còn nhiều hạn chế, mô hình tổ chức chưa phù hợp. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về xuất bản trên một số mặt chưa hiệu quả, nhất là quản lý xuất bản điện tử. Nhiều cơ quan chủ quản chưa quản lý chặt chẽ, có hiệu lực, hiệu quả nhà xuất bản trực thuộc. Sau khi nêu lên những nguyên nhân chủ yếu của các khuyết điểm, hạn chế, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 42, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương để lĩnh vực xuất bản phát triển đúng định hướng, nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Theo Chỉ thị 19, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện Quyết định số 281­QĐ/TW, Quyết định số 282­ QĐ/TW, Quyết định số 283­QĐ/TW ngày 26­1­2010 của Ban Bí thư khóa X ban hành các quy định về công tác xuất bản; đề xuất phương án bổ sung, hoàn thiện các quy định trên. Ban Bí thư giao Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản; Phối hợp với các Bộ có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế, tiền thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, đầu tư và bổ sung vốn cho các nhà xuất bản, sách đặt hàng hằng năm, sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, sách phục vụ thông tin đối ngoại…; Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp lại hệ thống các nhà xuất bản bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Kiên quyết giải thể các nhà xuất bản hoạt động yếu kém, có nhiều sai phạm. Quy hoạch lại mạng lưới phát hành sách, xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư, phát triển mạng lưới phát hành sách tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế ­ xã hội đặc biệt khó khăn. Giao Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan, các học viện, nhà trường sắp xếp, kiện toàn cơ sở đào tạo xuất bản, in, phát hành theo hướng chính quy, hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của khu vực. Yêu cầu các cơ quan chủ quản các nhà xuất bản nghiên cứu chuyển đổi nhà xuất bản trực thuộc theo loại hình tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, thực hiện việc chuyển đổi các nhà xuất bản địa phương và các nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin đối ngoại, đồng bào dân tộc thiểu số sang loại hình đơn vị sự nghiệp có thu...

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo báo cáo trước Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nêu rõ: trong nhiều năm gần đây, hoạt động xuất bản (gồm: xuất bản, in, phát hành sách) đã có những bước phát triển ổn định, thích ứng với cơ chế thị trường, định hướng XHCN, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của người đọc, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Một cách tổng thể, toàn ngành TT&TT có những phát triển đáng kể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ cũng như nguồn lực, cơ chế để cho ngành TT&TT nói chung và ngành xuất bản nói riêng phát triển đi lên. Trung bình mỗi năm, toàn ngành xuất bản khoảng  30.000 cuốn sách với gần 400 triệu bản in; mức độ hưởng thụ bình quân đạt 20% về số bản sách, 8-10% số đầu sách, 10-15% về trang in. Ngành xuất bản Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trong khu vực Châu Á (hiện là thành viên của Hiệp hội xuất bản ASEAN, Hiệp hội xuất bản Châu Á- Thái Bình Dương và tổ chức ISBN quốc tế). Bộ TT&TT tích cực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở hành lang pháp lý cho ngành xuất bản hoạt động tốt như: tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật xuất bản vào năm 2012, có hiệu lực vào năm 2013; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xuất bản (gồm 03 Nghị định và 01 Quyết định). Ngoài ra, Bộ TT&TT ban hành một số thông tư như: thông tư 23/TT-BTTTT, ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật xuất bàn và Nghị định  số 195/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ  về công tác xuất bản theo quy định của Luật xuất bản năm 2013; thông tư 03/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định 60/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và nhiều thông tư văn bản khác. Cũng theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Bộ TT&TT xây dựng nhiều  cơ chế, chính sách trên cơ sở quy định của Luật xuất bản, các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các đơn vị xuất bản hoạt động tốt; Bộ TT&TT cũng đã nghiên cứu hoạt động từ thực tiễn những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách để kiến nghị các bộ ngành liên quan xem xét, phối hợp chỉnh sửa, như: quy định tiền thuê nhà, đất của các nhà xuất bản cao hơn các donh nghiệp; Bộ TT&TT quan tâm, theo dõi, chấn chỉnh công tác liên kết trong xuất bản, phát huy điểm mạnh (huy động được nguồn lực xã hội, thị trường sách phong phú...), khắc phục những điểm còn yếu kém( tình trạng các nhà xuất bản “bị động”, buông lỏng quản lý để đối tác chi phối...). Qua theo dõi, kiểm tra, Bộ TT&TT đã từng bước chấn chỉnh kịp thời một số nhà xuất bản hoạt động yếu kém (sát nhập, giải thể như tại Gia Lai, cà Mau...)

Hội nghị cũng nghe ông Đỗ Quý Doãn- Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam trình bày kế hoạch của toàn ngành xuất bản trong việc nghiên cứu và triển khai thông báo, kết luận số 19 của Ban Bí thư (Khóa XII) trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, một số đại biểu đại diện các Bộ ngành, các nhà xuất bản cùng đóng góp nhiều ý kiến cho công tác xuất bản trong thời gian tới.

Như Minh (ictvietnam)