Ngành TTTT quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa XII

02:22 PM 08/08/2018 In bài viết

Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TTTT đã đến dự và chủ trì Hội nghị. Tới dự và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Đề án Trung ương  VII, ngoài ra còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ Đảng viên của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tại 15 điểm cầu.

Tháng  5 năm 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị Trung ương 7 khóa XII tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức nhằm học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên, nhằm nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Đề án Trung ương  VII truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị TW 7 (khóa XII)

Hội nghị lần thứ 7 vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh cả ba Nghị quyết này là ba vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang. “Có thể nói, đây là những vấn đề liên quan đến đời sống, tâm tư, tình cảm của con người mà con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là chủ thể của sự phát triển. Đây là những vấn đề được xã hội quan tâm. Chính vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các đề án này thận trọng, kỹ lưỡng, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện được tâm tư, ý chí, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Các nội dung của Nghị quyết được lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng, lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cấp, các ngành, thể hiện được trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện được tâm tư, ý chí, nguyện vọng của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Đức Hà cho biết.

Trong ba Nghị quyết này, Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ là Nghị quyết quan trọng nhất. Đây không chỉ là Nghị quyết quan trọng trong ba Nghị quyết mà còn là Nghị quyết quan trọng nhất trong cả 13 Nghị quyết vì Nghị quyết này như là một chiến lược cán bộ của thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà cho biết như Bác Hồ đã nói cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Bác còn ví rằng bất ký một chính sách, công tác nào, nếu có cán bộ tốt thì thành công tức, tức là có lãi. Nếu không có cán bộ tốt thì thất bại, tức là lỗ vốn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên nhấn mạnh xây dựng Đảng là nhiệm vụ  then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt.

Bên cạnh việc ban hành ba Nghị quyết, Trung ương còn tiến hành một số nhiệm vụ quan trọng khác, trong đó Bộ chính trị cũng báo cáo Trung ương nhìn lại một nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đối chiếu nhiệm vụ trọng tâm với nội dung lớn mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra. Trung ương thảo luận, thống nhất và đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực và có thể nói những nội dung lớn, những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện và đạt các kết quả tích cực, đặc biệt trên hai lĩnh vực, đó là phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng.

Về kinh tế, trong 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tình hình kinh tế của đất nước tiếp tục phát triển khá toàn diện mặc dù chịu sự ảnh hưởng, tác động lớn của biến đổi khí hậu, thời tiết rất khắc nghiệt, mưa bão liên miên nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt nên tình hình kinh tế phát triển tốt. Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, 12/13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đề ra đều phát triển đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,12%. Năm 2017, tất cả 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt được và cứ quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước, bình quân tăng trưởng cả năm đạt 6,81%. 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 7,08%.

Công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng xác định. Công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay là quan trọng và cấp bách. Đại hội XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong cả nhiệm kỳ mà nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai là xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng Bộ Bộ TTTT đã công bố dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, dự thảo Chương trình sẽ được gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc để đóng góp ý kiến. Căn cứ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 và chương trình hành động được sẽ được xây dựng hoặc ban hành các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ, Chi bộ sát thực tế, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng năm, hoặc theo yêu cầu đột xuất, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết.

Lan Phương