Thi đua, khen thưởng phải theo kịp thời đại 4.0

02:57 PM 11/04/2018 In bài viết

Ngày 11/4/2018, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế do Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) làm khối trưởng đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thi đa khen thưởng năm 2017. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân đã tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đơn vị chuyên trách thi đua, khen thưởng của 7 Bộ, ngành kinh tế gồm các Bộ, ngành: TTTT, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu chỉ đạo công tác thi đua năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đã ghi nhận, biểu dương các hoạt động khen thưởng của các Bộ, ngành. Các đơn vị chuyên trách thi đua, khen thưởng các Bộ, ngành thuộc Khối có trách nhiệm, đổi mới để công tác thi đua, khen thưởng thiết thực.

Cụ thể, 3 điểm nổi bật mà công tác thi đua, khen thưởng thuộc Khối đã được thực hiện rất tích cực gồm: Phong trào thi đua đã đổi mới khởi sắc cả về hình thức và nội dung, bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Bộ ngành; Công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền được đổi mới; Các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền của Bộ, ngành được tham mưu kịp thời hướng tới người lao động.

Về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2018, Thứ trưởng Trần Thị Hà chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định, đặc biệt Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013 để từng người lao động của từng Bộ, ngành hiểu được pháp luật thi đua khen thưởng, cũng như tuyên truyền mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình người tốt việc tốt.

Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế cũng cần có kế hoạch hưởng ứng 3 phong trào thi đua Thủ tướng phát động, trong đó Khối tập trung hai phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Từng Bộ phát động cao điểm thi đua 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Từng Bộ và rà soát điển hình tiên tiến qua 30 năm đổi mới để tiếp tục phát hiện, xây dựng và nhân điển hình…

Trong công tác khen thưởng, Thứ trưởng Trần Thị Hà đề nghị Khối lưu ý các đơn vị chuyên trách thi đua rà soát danh hiệu thi đua theo thẩm quyền như Chiến sĩ thi đua cấp bộ chú ý sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả và lan tỏa trong Bộ, ngành và hình thức Bằng khen của Bộ trưởng phải chính xác, đúng người, đúng việc, minh bạch, công khai. Người được khen thưởng có tính giáo dục, nêu gương. Công tác khen thưởng cần quan tâm nhiều hơn cho công nhân và người lao động trực tiếp. Khen thưởng phải thông qua các phong trào thi đua, cần tăng khen đột xuất, chuyên đề, đặc biệt là khen thưởng doanh nghiệp (DN) đảm bảo tính ổn định, phát triển của DN và phải thẩm định có trách nhiệm.

Cán bộ làm chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng phải tinh thông, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, ngành để đề xuất thi đua khen thưởng cho trúng, đúng, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các quy định, cách thức triển khai thi đua khen thưởng phải luôn được rà soát, thay đổi để theo kịp thời đại, Thứ trưởng Trần Thị Hà lưu ý.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2017

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm nhấn mạnh năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), là năm thứ hai triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn đã được Quốc hội thông qua. Các bộ, ngành kinh tế đã phải nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn nội tại thách thức của thiên tai - biến đổi khí hậu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Nghị quyết 01/NQ-CP), Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế đã ban hành chương trình hành động và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành. Các đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, DN của đơn vị mình thực hiện tốt các phong trào thi đua. Kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, với sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của các bộ, ngành Khối kinh tế và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của cả nước như Tổng sản phẩm (GDP) năm 2017 tăng 6,81% so với năm 2016.

“Nội dung của các phong trào thi đua trên được cụ thể hóa, lồng ghép, gắn kết với phong trào thi đua riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tạo nên bức tranh đa sắc về phong trào thi đua trong toàn Khối”, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Khối, ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động tham mưu cho Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, ngành ban hành Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2017; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện Quy chế hoạt động; ký kết giao ước thi đua thực hiện Kế hoạch 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.

Trên cơ sở giao ước thi đua được ký kết, các đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thi đua đề ra trong năm 2017, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu: 100% các đơn vị trong Khối thi đua đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2017; 100% các đơn vị trong Khối thi đua đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo đúng quy định; 100% các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% các đơn vị trong Khối đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017; 100% các đơn vị trong Khối đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo đúng các nội dung hướng dẫn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo Vụ thi đua khen thưởng, Bộ TTTT, năm 2017, Bộ TTTT đã có 13 tập thể, 39 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 14 tập thể và 72 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 50 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 496 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ; 412 tập thể và 1303 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng; 328 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ; 3.370 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TTTT; 108 tập thể, 53 cá nhân được Bộ TTTT khen thưởng đột xuất…

Tại Hội nghị, 7 Bộ, ngành cũng đã bầu Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2018.

Lan Phương