Bộ TT&TT đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

10:12 PM 17/05/2017 In bài viết

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Một trong những nguyên tắc kiểm soát TTHC là phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, cải cách hành chính. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trong công cuộc cải cách hành chính nói riêng và trong sự nghiệp phát triển của ngành thông tin và truyền thông nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã sớm vào cuộc tổ chức triển khai công tác này. Trong năm 2017, Bộ TT&TT tiếp tục xây dựng và ban hành nhiều Quyết định liên quan đến kiểm soát TTHC, bao gồm:

- Quyết định số 2175/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ TT&TT năm 2017.

- Quyết định số 2307/QĐ-BTTTT ngày ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017. Theo kế hoạch, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát 22 TTHC thuộc các lĩnh vực viễn thông và Internet, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, công nghệ thông tin, điện tử.

- Quyết định số 414/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2017 ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ TT&TT năm 2017.

Đặc biệt, trong quý I/2017, Bộ TT&TT đã xây dựng dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896 về Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Bộ dự kiến sẽ tổ chức đoàn khảo sát, làm việc, trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ vào tháng 6/2017. Đoàn khảo sát dự kiến do Lãnh đạo Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan là thành viên (Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Vụ Bưu chính,...).

 

TH