Tỉnh ủy Bắc Giang

  • Bắc Giang thực hiện nghiêm việc phát hành, học tập sách lý luận, chính trị

    Bắc Giang thực hiện nghiêm việc phát hành, học tập sách lý luận, chính trị

    Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, cơ quan, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội trong địa bàn tỉnh cần quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.