Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động

09:17 AM 20/11/2019 In bài viết

Chỉ thị nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư của các DN, giảm bớt công trình hạ tầng kĩ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.

Ảnh: laodongthudo.vn

Theo Chỉ thị, trong những năm gần đây, sự phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của thị trường viễn thông, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển hạ tầng và dịch vụ viễn thông nhanh trong khu vực và trên thế giới. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông đã được xây dựng cơ bản khá đồng bộ.

Tuy nhiên công tác quản lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vẫn còn hạn chế nhất là trong việc chia sẻ, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm).

Việc các DN viễn thông thiếu chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây khó khăn trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng của chính DN viễn thông mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến cảnh quan môi trường, an toàn của người dân.

Nhằm tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, Chỉ thị yêu cầu các DN viễn thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TTTT thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Đối với các DN viễn thông: Triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kĩ thuật viễn thông thụ động của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Xây dựng kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống, bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của DN theo từng tỉnh/thành phố, định kỳ hàng năm trong quý IV, báo cáo các Sở TTTT để tập hợp, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phương án sử chung hạ tầng tại địa phương; Báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện với các Sở TTTT, Bộ TTTT để kịp thời tháo gỡ...

Đối với các Sở TTTT: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tại địa phương để xác định, công bố công khai hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các DN viễn thông có thể sử dụng chung; Báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án tạo điều kiện trong việc phê duyệt, cấp phép, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các DN, đơn vị có sự phối hợp xây dựng, sử dụng chung.

Cục Viễn thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các DN viễn thông các nội dung của Chỉ thị nhằm thúc đẩy việc xây dựng, sử dụng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho DN viễn thông triển khai xây dưng và sử dụng hạ tầng kĩ thuật viễn thông thụ động; Phối hợp với các Sở TTTT để triển khai, thực hiện Chỉ thị đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị, báo cáo Bộ trưởng. 

Hoàng Linh