Đài PT-TH Bắc Giang luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước

11:02 AM 13/12/2019 In bài viết

Đài PT-TH Bắc Giang với thế mạnh của mình, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, thông tin kịp thời chính xác; tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; đóng góp tích cực công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Trong quá trình đó, đội ngũ những người làm công tác PT-TH Bắc Giang đã đoàn kết, chủ động vươn lên, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, giành nhiều kết quả quan trọng, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Với phương châm đổi mới để phát triển, Đài PT-TH tỉnh đã chú trọng tăng thời lượng và hiệu quả phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, quan tâm tới đổi mới nội dung, xây dựng các chương trình mới thu hút đông đảo khán, thính giả trong và ngoài tỉnh. Hiện Đài đang phát sóng 01 kênh truyền hình với thời lượng 18h30’/ngày và 01 kênh phát thanh thời lượng 11h/ngày.

Để làm phong phú, đa dạng nội dung chương trình, đáp ứng nhu cầu thông tin của khán thính giá, Đài PT&TH tỉnh đã phối hợp cùng các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức sản xuất phát sóng hơn 60 trong tổng số gần 100 chuyên tiết mục chính trên sóng phát thanh truyền hình, trong đó có các chương trình dạng tạp chí, có chương trình theo dạng chuyên đề , chuyên mục, phóng sự, truyền hình trực tiếp các sự kiện... Trong lộ trình hiện đại hóa, trang thiết bị phục vụ sản xuất các chương trình PT-TH được tăng cường theo hướng số hóa phù hợp với xu thế phát triển chung của công nghệ PT-TH hiện đại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các chương trình và hiệu quả tuyên truyền.

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Đài PT-TH Bắc Giang luôn được chú trọng tới công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.

Đáp ứng yêu cầu đặt ra, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Đài PT-TH luôn chú trọng tới công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Thông qua nhiều lớp tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho lực lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tiếp cận nhanh nhạy với phương thức làm báo mới, khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong qui trình sản xuất chương trình PT-TH, qua đó đã xuất hiện nhiều tin, bài, phóng sự, các chuyên đề, tiết mục, sân chơi có chất lượng, thu hút đông đảo công chúng khán, thính giả và đạt giải cao tại các kỳ Liên hoan PT-TH toàn quốc, trong tỉnh và Giải Báo chí Thân Nhân Trung hàng năm.

Trong vai trò phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Đài PT-TH tỉnh tích cực tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền tập trung vào những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm, những kết quả nổi bật của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Trong những vấn đề của đời sống xã hội, Đài PT-TH đề cao việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc mặt trận tư tưởng của Đảng và cổ vũ thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Cơ sở vật chất của Đài PT-TH tỉnh được quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình sản xuất chương trình. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Đài được đào tạo cơ bản, ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.

Đài luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, tuyên truyền kịp thời hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; luôn sâu sát cơ sở, gần gũi thực tiễn cuộc sống phản ánh chân thực hình ảnh quê hương, đất nước.

PV