Bắc Giang thực hiện nghiêm việc phát hành, học tập sách lý luận, chính trị

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, cơ quan, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội trong địa bàn tỉnh cần quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Minh Tuấn
17:50 PM 04/06/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Đây là chỉ thị về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần nghiêm túc phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 44-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp. 

Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cũng yêu cầu các đơn vị, tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bắc Giang: Triển khai thực hiện nghiêm túc nâng cao chất lượng phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị - Ảnh 1.

Nghiêm túc nâng cao chất lượng phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị (Ảnh: bacgiang.gov.vn)

Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu triển khai các nội dung của Chỉ thị số 44-CT/TW bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung tư liệu, tái bản lịch sử đảng bộ địa phương; tiếp tục chỉ đạo việc khai thác, lựa chọn những nội dung phù hợp với học sinh từng cấp học, bậc học để đưa vào giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương trong các nhà trường.

Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, thấm sâu trong nhận thức, suy nghĩ, tình cảm của nhân dân. 

Các đơn vị cũng tiếp tục củng cố niềm tin khoa học và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; qua đó nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ công tác xuất bản; chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát các loại sách, tài liệu về lý luận, chính trị được phát hành, lưu hành trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý xuất bản, phát hành, quảng bá và sử dụng sách lý luận chính trị; thiết lập, duy trì và tăng cường cơ cấu, số lượng sách lý luận, chính trị cho hệ thống thư viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thư viện tỉnh được giao hằng năm tổ chức các ngày hội đọc sách lý luận, chính trị và thường xuyên tổ chức trưng bày, giới thiệu về sách lý luận, chính trị đến độc giả trong tỉnh. Trường Chính trị tỉnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tủ sách lý luận, chính trị và thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu, đọc, nghiên cứu sách lý luận, chính trị đến với cán bộ, học viên; phát động phong trào đọc, nghiên cứu sách lý luận, chính trị, viết thu hoạch đối với học viên tham gia học các lớp lý luận chính trị.

Các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Bắc Giang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và các đài truyền thanh các huyện, thành phố, truyền thanh cơ cở) biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu, ấn phẩm có bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nhạy bén chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên tổ chức chương trình giới thiệu về các loại sách, nội dung sách lý luận, chính trị đến nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cấp ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW với những nội dung, phương thức, biện pháp cụ thể, thiết thực.