Bộ Nội vụ chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số, thực hiện CĐS

Theo Quyết định số 151/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Nội vụ hướng đến tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây; phát triển các ứng dụng, dịch vụ theo hướng sử dụng chung hạ tầng số, nền tảng số...
09:06 AM 04/03/2021 In bài viết này

Đến năm 2025, Bộ Nội vụ phấn đấu đảm bảo 100% DVCTT mức độ 3, 4

Kế hoạch nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ Nội vụ nhằm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) hướng đến Chính phủ số, từng bước tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian…

Đồng thời, Kế hoạch nhằm tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây; phát triển các ứng dụng, dịch vụ theo hướng sử dụng chung hạ tầng số, nền tảng số; cung cấp các dịch vụ công theo phương thức số giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng; tạo lập kho dữ liệu số ngành nội vụ đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

Đến năm 2025, Bộ Nội vụ phấn đấu đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp (DN), tổ chức được tích hợp lên cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG); 100% giao dịch trên cổng DVCTT và một cửa điện tử Bộ Nội vụ được xác thực điện tử; 80% DVCTT mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử...

Bộ Nội vụ chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số,  thực hiện CĐS - Ảnh 1.

Ứng dụng CNTT giải quyết TTHC nhằm tạo lại thuận lợi cho người dân và DN. Ảnh: AĐ

Đến năm 2030, Bộ Nội vụ tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được đến năm 2025 và hướng đến 100% DVCTT mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc của Bộ Nội vụ được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Đồng thời, Bộ Nội vụ hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ giữa Bộ Nội vụ và các cơ quan nhà nước (CQNN), giảm 30% thủ tục hành chính (TTHC), tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, tổ chức, DN; 70% hoạt động kiểm tra của Bộ Nội vụ được thực hiện thông qua môi trường số, báo cáo trực tuyến và hệ thống thông tin quản lý ngành Nội vụ.

Song song với đó, Bộ Nội vụ cung cấp dịch vụ dữ liệu, dịch vụ gia tăng trên cơ sở dữ liệu (CSDL) Nội vụ hướng tới phục vụ người dân và tổ chức khai thác CSDL ngành Nội vụ có tính phí; Tiếp tục triển khai xây dựng các CSDL quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức khai thác, vận hành kho dữ liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ, sử dụng các công nghệ BigData, AI để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo...

Đẩy mạnh đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Nội vụ sẽ đẩy mạnh đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN qua đó tạo sự đồng thuận của người dân, DN về phát triển Chính phủ số; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu kiến thức cơ bản về CĐS cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT hoặc thuê dịch vụ hạ tầng CNTT, trang thiết bị phục vụ Chính phủ số Bộ Nội vụ, sử dụng giải pháp công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, dữ liệu lớn (Big Data)… phục vụ lưu trữ các CSDL của Bộ Nội vụ; phát triển dữ liệu số ngành nội vụ bằng việc: Thiết kế kiến trúc dữ liệu tổng thể của Bộ Nội vụ đảm bảo nguyên tắc mỗi loại dữ liệu chỉ do một đầu mối cung cấp; thiết lập trung tâm dữ liệu điện tử dùng chung có thể chia sẻ, kết nối để tối ưu hóa việc khai thác và đảm bảo tính bảo mật đối với từng loại thông tin...

Cùng với đó là tăng cường khai thác sử dụng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, hệ thống cung cấp DVCTT theo Kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kết nối, liên thông với các CSDL quốc gia liên quan và các CSDL của các Bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ số tại Bộ Nội vụ; đảm bảo khả năng sao lưu dự phòng, khôi phục dữ liệu quan trọng của Bộ theo các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin…

Hướng tới ngành Nội vụ số

Tại Quyết định số 892/QĐ-BNV ban hành Kiến trúc CPĐT của Bộ Nội vụ, phiên bản 2.0, Bộ Nội vụ xác định Kiến trúc CPĐT Bộ Nội vụ, phiên bản 2.0 được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng CPĐT tại Bộ Nội vụ.

Kiến trúc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các CQNN, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho công chức, viên chức, công dân, tổ chức; phát triển CPĐT của ngành, hướng tới ngành Nội vụ số, Chính phủ số, CĐS, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tại Việt Nam.

Bộ Nội vụ chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số,  thực hiện CĐS - Ảnh 2.

Sơ đồ giao tiếp ứng dụng. Nguồn: moha.gov.vn

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2022: Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng DVCQG; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tối thiểu 30% DVCTT thực hiện ở mức độ 4; 50% Cổng Dịch vụ công cung cấp giao diện cho các thiết bị di động; 20% DVCTT sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện TTHC; 50% DVCTT xử lý bằng hồ sơ điện tử...

Giai đoạn 2023 - 2025: 100% DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng DVCQG. Cụ thể, đảm bảo 100% DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng DVCQG; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai DVCTT mức độ 3, 4; tích hợp 50% các DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng DVCQG; tối thiểu 90% người dân và tổ chức hài lòng về việc giải quyết TTHC...

Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Tại Quyết định số 53/QĐ-BNV về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ cũng xác định các mục tiêu tổng quát, trong đó, nhấn mạnh tận dụng có hiệu quả nguồn lực và hạ tầng sẵn có để đẩy mạnh phát triển Chính phủ số/Chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025; Hoàn thiện nền tảng CPĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, DN; phát triển CPĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số....

Để thực hiện, Bội Nội vụ đề ra 7 nhiệm vụ: Hoàn thiện môi trường pháp lý; Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Phát triển các hệ thống nền tảng; Phát triển các CSDL; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm ATTT; Phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, nhiệm vụ về Phát triển hạ tầng kỹ thuật được xem là rất quan trọng, nhằm kế thừa và tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT, các Trung tâm dữ liệu của Bộ theo mô hình quản lý tập trung, sử dụng giải pháp công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, dữ liệu lớn; Nâng cấp, trang bị thêm máy chủ mới, nâng cấp các thiết bị trong Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ, cài đặt các phần mềm hệ thống mới, các phần mềm đảm bảo ATTT cho các máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ; Ứng dụng chữ ký số để trao đổi thông tin với các cơ quan bên ngoài Bộ. Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...

Bội Nội vụ cũng đề ra 5 giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về CPĐT, Chính quyền điện tử kết hợp với an toàn, an ninh mạng; Phát triển các mô hình kết hợp giữa các CQNN, DN để đảm bảo phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm ATTT mạng...; Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ số phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ; Thu hút nguồn lực CNTT; Tăng cường hợp tác quốc tế, bao gồm các hoạt động hợp tác quốc tế trong phát triển công nghệ, Chính phủ điện tử/Chính phủ số và bảo đảm ATTT mạng.

Trường Thanh
Xem thêm