bước chuyển biến

  • Chớp thời cơ của làn sóng công nghệ mới

    Chớp thời cơ của làn sóng công nghệ mới

    Ngay sau mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu là sự bùng nổ công nghệ mới, tạo ra những thay đổi lớn cách con người sống và làm việc. Đại dich COVID-19 khiến hoạt động của cả thế giới rơi vào trạng thái “đóng băng”, gây suy thoái kinh tế tại hầu hết các quốc gia.