Cao Bằng ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021, nâng chỉ số hài lòng của người dân

UBND tỉnh Cao Bằng vừa có Quyết định số 3171/KH-UBND ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021.
13:55 PM 19/01/2021 In bài viết này

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; mở rộng hình thức thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát, cải cách TTHC; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp.

Cao Bằng ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 - Ảnh 1.

Người dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Nội dung của kế hoạch yêu cầu bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; cơ chế một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với chính quyền các cấp.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính, như: Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ; triển khai rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trên địa bàn; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; Công bố, công khai, thực hiện niêm yết theo đúng hướng dẫn; Xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Đồng thời, Kế hoạch tiếp tục triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, thực hiện đồng bộ các quy định tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, như: phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện việc tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC; tuyền truyền, quảng bá các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các địa điểm giải quyết TTHC; cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn, báo chí về hoạt động kiểm soát TTHC...

Kế hoạch cũng nêu ró, để triển khai có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời Kế hoạch, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021 của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, báo cáo định kỳ tình hình và kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Kế hoạch cũng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện kiểm soát TTHC; gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC.

Trường Thanh
Xem thêm