chứng khoán quốc tế

  • Ngân hàng Nhà nước bảo đảm an toàn cho cung ứng sản phẩm trung gian thanh toán

    Ngân hàng Nhà nước bảo đảm an toàn cho cung ứng sản phẩm trung gian thanh toán

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN), theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, luôn coi trọng bảo đảm an toàn cho việc cung ứng sản phẩm trung gian thanh toán, và làm sao có những đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ trung gian thanh toán đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro của chính đơn vị và cho những người tham gia thanh toán.