Đổi mới, hoàn thiện bộ máy gắn phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có Đảng"

Đảng ta xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

PV
21:35 PM 27/03/2021
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Giới thiệu về "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phân tích kỹ về kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua.

Ba giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Quang Vinh)

Tiếp tục kiên trì, kiên quyết với tình trạng suy thoái tư tưởng

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Trung ương và cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức được đặc biệt chú trọng; xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, tiến hành đồng bộ và có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện quyết liệt ở các cấp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét; bước đầu khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm đã tồn tại trong thời gian dài.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ trong cả nhiệm kỳ và đạt được một số kết quả quan trọng; đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận.

Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhất là dân vận chính quyền; quan điểm "dân là gốc", là chủ thể của công cuộc đổi mới được tăng cường về nhận thức và thực hiện đầy đủ, sâu sắc hơn. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên. Đã quán triệt và vận dụng sáng tạo 5 phương thức lãnh đạo của Đảng là: Ban hành đường lối, chủ trương, nghị quyết; Tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Sự gương mẫu của đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn một số hạn chế. Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số Nghị quyết của Đảng còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu.

"Cái này nhiều đại hội chúng ta đưa ra nhưng chúng ta chưa khắc phục được, nhất là việc tổ chức thực hiện. Vừa qua, chúng ta có cố gắng làm được một số việc quan trọng nhưng khâu này vẫn là khâu yếu", đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động.

Về tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, nhưng còn tiếp tục, phải kiên trì, kiên quyết hơn nữa.

Về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, theo đồng chí Phạm Minh Chính việc thực hiện còn chưa đồng đều, nhiều địa phương, cơ quan còn trông chờ, có nơi làm tốt, có nơi chưa làm tốt. Bộ máy hiện còn cồng kềnh, chồng chéo, chức năng nhiệm vụ vẫn có những cái chưa được, nhiều nơi vừa qua chỉ chú ý tinh giản cơ học, chưa chú ý nâng cao chất lượng và cơ cấu lại.

"Hai cái này đi song song với nhau thì mới có hiệu quả. Nhiều nơi giảm cơ học bình thường, chưa gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng công chức, viên chức. Chỗ này phải khắc phục", Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý.

Một vấn đề cũng được đồng chí Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý là chưa ban hành được cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Chúng ta tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng nhưng lại chưa có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám đấu tranh.

"Siết chặt kỷ luật, kỷ cương thì phải đi đôi với bảo vệ. Chúng ta siết chặt kỷ luật, kỷ cương rồi nhưng người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, rồi dám nói, dám đấu tranh thì chưa có cơ chế minh bạch để bảo vệ", đồng chí Phạm Minh Chính cho biết.

Ba giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIII

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và căn cứ tình hình thực tiễn, nhất là về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ: "Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ".

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII nêu ra, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ tình hình có thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi Đảng ta trong sạch, vững mạnh, năng động và sáng tạo hơn, nắm bắt tình hình thực tiễn và thích ứng.

Theo đó, trong những năm tới đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện bộ máy gắn phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có Đảng", xây dựng đội ngũ cán bộ trọng dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, có trách nhiệm với dân.

Thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết Đảng và nhân dân, tổ chức tốt việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo định kỳ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, nâng cao kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Cùng với việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ này, Đảng xác định ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá. Cụ thể:

Ba nhiệm vụ trọng tâm

- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

- Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Tiếp tục đổi mới kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba giải pháp đột phá

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ.

- Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.