Hà Nội đảm bảo hạ tầng mạng an toàn, bảo mật phục vụ ứng dụng CNTT

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành “Kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội năm 2020”.
15:09 PM 04/05/2020 In bài viết này

Theo đó, Kế hoạch hướng tới các mục tiêu trọng tâm: 90% các cuộc họp diện rộng của UBND Thành phố sẽ được tổ chức trực tuyến; hoàn thiện, duy trì 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4...

Theo kế hoạch của UBND Thành phố, tối thiểu 60% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) cốt lõi của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia hiện có; Đảm bảo hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng Thành phố ổn định, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính.

Cụ thể, đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ, ngành, cơ quan trung ương thông qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Thành phố (nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Thành phố); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc của Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Hà Nội đảm bảo hạ tầng mạng an toàn, bảo mật thông tin phục vụ ứng dụng CNTT - Ảnh 1.

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu 100% DVC được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, DN. Ảnh: XT.

Cũng theo Kế hoạch, Thành phố sẽ rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. 90% các cuộc họp của UBND Thành phố diện rộng đến Sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến. 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của từng Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đạt từ 20% trở lên. 30% các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với Cống Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật và xây dựng thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố.

Thành phố phấn đấu hoàn thiện, duy trì 100% DVC trực tuyến, mức độ 3, 4

Thành phố từng bước phấn đấu hoàn thiện, duy trì 100% DVC trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 35% DVC trực tuyến mức độ 4. 30% hồ sơ TTHC của Thành phố được xử lý trực tuyến mức độ 4. Cổng DVC Thành phố cung cấp giao diện cho các thiết bị di động. 100% DVC được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp (DN). 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVC trực tuyến. 100% Cổng Thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã công khai - thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Thành phố cũng phấn đấu 20% DVC trực tuyến sử dụng chữ ký số xác thực trên nền tảng di động để thực hiện TTHC; 50% DVC trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% DVC trực tuyến sử dụng dữ liệu từ CSDL quốc gia về Đăng ký DN. Tối thiểu 50% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu qui mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Đặc biệt, Thành phố phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, tùy theo yêu cầu sử dụng sẽ được bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng và cập nhật bổ sung kỹ năng ứng dụng CNTT dưới nhiều hình thức. 100% đoàn viên thanh niên các cơ sở quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chính quyền điện tử. 

Cũng theo Kế hoạch, trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của Thành phố phải được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 100% DVC mức độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung. 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố được triển khai hóa đơn điện tử. Tập trung đầu tư phát triển từ 01 đến 02 khu công nghệ thông tin tập trung trọng điểm.

Xuân Tuấn
Xem thêm