hiệu quả công việc

  • Thêm nhiều địa phương ban hành khung kiến trúc CPĐT 2.0

    Thêm nhiều địa phương ban hành khung kiến trúc CPĐT 2.0

    Hai nhiệm vụ quan trọng để phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) hiệu quả nhất chính là việc các bộ, ngành, địa phương, trung ương (đơn vị) thực hiện ban hành Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0, đồng thời bám sát thực hiện theo Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
  • Tạo dựng sức chống chịu trong thời kỳ biến động bằng công nghệ

    Tạo dựng sức chống chịu trong thời kỳ biến động bằng công nghệ

    Trải qua một năm đầy biến động với liên tiếp những khủng hoảng về cả y tế và kinh tế, thế giới hiện nay bước vào năm mới 2021 với sự quan tâm lớn về sự phục hồi và khả năng biến đổi.