Hợp nhất Thông tư số 29/2020/TT-BYT và một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 31/12/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2021.
20:29 PM 22/02/2021 In bài viết này

Theo nội dung Thông tư, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Thông tư số 23/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu.

Thực hiện Pháp lệnh hợp nhất Văn bản, Quyết định số 5649/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch hợp nhất Văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021, Kế hoạch số 85/KH-ATTP ngày 15/1/2021 của Cục An toàn thực phẩm về công tác pháp chế, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành hợp nhất Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Thông tư số 23/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu.

Ngày 8/2/2021, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT  hợp nhất Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và Thông tư số 23/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu.

PV
Xem thêm