Năm 2030 hoàn thành xây dựng Chính phủ số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030, nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 52-NQ/TW.
15:56 PM 05/01/2021 In bài viết này

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Chính phủ số, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm.

Phát triển mạnh mẽ kinh tế số

Chiến lược đặt mục tiêu tổng quát là chủ động tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0; cơ bản làm chủ và ứng dụng rộng rãi công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; từng bước sáng tạo được công nghệ mới nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, chiến lược cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi và sức khỏe của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và gắn kết chặt chẽ quá trình ứng dụng CMCN 4.0 với công tác bảo vệ an ninh mạng.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới; Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; Chỉ số Chính phủ điện tử (CPĐT) theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.

Đồng thời, theo chiến lược, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm; Dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; dịch vụ mạng di động 5G được phổ cập; Chính phủ số được hoàn thành xây dựng.

Bên cạnh đó, hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Năm 2030 hoàn thành xây dựng Chính phủ số - Ảnh 1.

Diễn đàn Khoa học công nghệ với DN VIệt Nam trong CMCN 4.0. Ảnh: XT

Chiến lược cũng nêu rõ định hướng là nâng cao chất lượng thể chế và năng lực xây dựng chính sách; phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng CPĐT hướng tới Chính phủ số; phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; đầu tư, nghiên cứu, phát triển một số công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 như công nghệ rô-bốt, vật liệu tiên tiến, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ trong y học, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối...; mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập về khoa học và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0.

Trong đó, Chiến lược sẽ đẩy mạnh phát triển Internet tốc độ cao, hạ tầng số an toàn, đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu lớn; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực; Đầu tư, phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý nhà nước (GovTech) và cung cấp dịch vụ công; Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội thời gian thực phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…

Về phát triển nguồn nhân lực, theo Chiến lược, sẽ mở rộng, nâng cao chất lượng những chương trình đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo nghề, đặc biệt trong các ngành phục vụ CMCN 4.0.

Bên cạnh đó, Chiến lược cũng nêu rõ cần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông theo hướng tăng hoạt động thực hành, nhất là giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM). Xây dựng chương trình thực tập trong các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất kinh doanh.

Đảm bảo hạ tầng số đi trước và sẵn sàng cho triển khai CMCN 4.0

Trong Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương.

Cụ thể, Bộ TT&TT có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT để đảm bảo hạ tầng số đi trước và sẵn sàng cho các ngành khác triển khai CMCN 4.0.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất kiện toàn, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về CPĐT để đảm nhận thêm chức năng, nhiệm vụ về tham mưu, theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0.

Ngoài ra, Bộ TT&TT còn có các nhiệm vụ, giải pháp khác như: Phát triển hạ tầng số an toàn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các ngành trong quá trình chuyển đổi số, thực hiện thành công CMCN 4.0; Tập trung nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng, nhất là an toàn thông tin của hạ tầng viễn thông, thiết bị IoT, bảo vệ thông tin cá nhân, đẩy mạnh triển khai các trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; Nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách về dữ liệu mở; hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các giải pháp chia sẻ dữ liệu; phát triển nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia để cùng khai thác, sử dụng; tạo thuận lợi cho thương mại hóa dữ liệu…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quán triệt và phổ biến tinh thần và nội dung của Chiến lược cho các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương. Đồng thời, xây dựng những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả triển khai Chiến lược về CMCN 4.0 đến năm 2030.

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất kiện toàn, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia để đảm nhận thêm chức năng, nhiệm vụ về tham mưu, theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0.

Xuân Tuấn
Xem thêm