Dòng sự kiện

Nhiều ứng dụng Công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc của cơ quan.
13:48 PM 18/08/2020 In bài viết này

Bám sát Nghị định về dịch vụ công trực tuyến

Thông qua Cổng thông tin điện tử (TTĐT), Thanh tra Chính phủ thực hiện đúng với hướng dẫn tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Quy chế cung cấp thông tin trên cổng TTĐT ban hành theo Quyết định số 2818/QĐ- TTCP ngày 30/10/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nhiều ứng dụng Công nghệ thông tin vào cải cách hành chính - Ảnh 1.

Nhiều nội dung được công khai trên Cổng thông tin của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Bình Minh

Các nội dung, chuyên mục trên Cổng được rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thường xuyên, đảm bảo yêu cầu là kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng của Thanh tra Chính phủ, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, công tác cung cấp thông tin về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hoạt động tác nghiệp, tin, bài viết đã kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của cơ quan và các vụ, cục, đơn vị trên các lĩnh vực công tác.

Hoàn thành phần mềm nhận lịch hẹn và trả kết quả tiếp công dân

Cổng TTĐT còn đóng vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và yêu cầu về Chính phủ điện tử. Trong đầu năm 2020, phần mềm nhận lịch hẹn và trả kết quả theo lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng TTĐT đã hoàn thành, góp phần phục vụ cho công tác tiếp dân của Ban tiếp công dân Trung ương, từng bước đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa nền hành chính theo kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở nhiệm vụ CCHC năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, Cổng TTĐT đã bám sát các nội dung yêu cầu về CCHC, cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị như: thực hiện tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019; xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2020 của TTTT, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiều ứng dụng Công nghệ thông tin vào cải cách hành chính - Ảnh 2.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: ThanhtraVietnam.vn

Hiện nay, cổng TTĐT của Thanh tra Chính phủ cũng duy trì hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương nhập dữ liệu báo cáo kết quả công tác quý II/2020 trên hệ thống đang sử dụng; phối hợp với Ban quản lý dự án, đơn vị xây dựng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Trong thời gian tới, Cổng TTĐT tiếp tục đầu tư hơn nữa cho công nghệ thông tin, đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác tin bài, lưu trữ tin bài của cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Đồng thời, thay thế kịp thời các trang thiết bị đã hết khấu hao; cải thiện hạ tầng an toàn bảo mật mạng và phần mềm để có thể ngăn chặn kịp thời mã độc và các lỗ hổng bảo mật hệ thống phát sinh. Đặc biệt, là tạo điều kiện cho viên chức kỹ thuật tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính.

Gần đây (ngày 08/6/2020), Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 361/QĐ-TTCP và Quyết định số 362/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.Bình Minh
Xem thêm