"nhóm lợi ích"

  • Vai trò của nhà nước trong bối cảnh mới

    Vai trò của nhà nước trong bối cảnh mới

    Trong bối cảnh các nhà nước trên toàn thế giới đang phải vật lộn chiến đấu với đại dịch Covid-19, thì công trình mà bạn đọc đang có trên tay có tên gọi “Nhà nước khởi tạo” (Entrepreneurial State) của Mariana Mazzucato, Giáo sư Đại học London, người mang hai quốc tịch Italia và Mỹ, thực sự là một liều vắc-xin có giá trị.
  • Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

    Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

    Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra phương hướng phát triển mới cho nền kinh tế thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.