Quảng Ngãi chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước sang IPv6

Trong giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh lên công nghệ mới, đảm bảo hoạt động ổn định, tương thích với mạng Internet toàn cầu; an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng công nghệ toàn cầu.
20:54 PM 07/11/2019 In bài viết này

Theo kế hoạch chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ giao thức Internet thế hệ 4 (IPv4) sang giao thức Internet thế hệ 6 (IPv6) giai đoạn 2019 - 2025, đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh lên công nghệ mới, đảm bảo hoạt động ổn định, tương thích với mạng Internet toàn cầu; an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng phát triển nhanh của công nghệ toàn cầu. Là cơ sở để các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  Quảng Ngãi chủ động, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chuyển đổi sang giao thức Internet thế hệ 6  (IPv6). Thống nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi sang giao thức Internet thế hệ 6 - IPv6.

Tỉnh Quảng Ngãi xác định Việc chuyển đổi sang giao thức Internet thế hệ 6 - IPv6 phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đúng lộ trình, đúng quy định. Quá trình chuyển đổi sang IPv6 đảm bảo kết nối Internet thông suốt, an toàn thông tin, an toàn mạng, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện kế hoạch này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành tổ chức tập huấn, đào tạo, chuẩn bị nhân sự để chuyển đổi sang giao thức Internet thế hệ 6 - IPv6. Hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phục vụ có hiệu quả công tác chuyển đổi sang giao thức Internet thế hệ 6 - IPv6.

Tuấn Trần
Xem thêm