tập trung nghiên cứu

 • Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng bảo mật thế giới

  Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng bảo mật thế giới

  Vượt qua nhiều "đối thủ nặng ký" đến từ các cường quốc về công nghệ thông tin thế giới, Tập đoàn VNPT đã trở thành doanh Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng An toàn bảo mật thế giới 2021 (Cyber Security Global Excellence Awards).
 • Đưa Nghị quyết vào cuộc sống theo phương châm “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần, và quyết tâm 30 phần”

  Đưa Nghị quyết vào cuộc sống theo phương châm “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần, và quyết tâm 30 phần”

  Công việc quan trọng hàng đầu hiện nay là đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…
 • Đại hội Đảng lần thứ XIII: Đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế

  Đại hội Đảng lần thứ XIII: Đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế

  Vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” thì việc cấp thiết sau Đại hội XIII của Đảng phải tiến hành nghiên cứu và đổi mới các Tiểu thể chế, các quy định về tổ chức và hoạt động của quản trị quốc gia, chế độ chính trị Cộng hoà XHCN Việt Nam, qua đó, thể hiện đầy đủ danh dự và trách nhiệm Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.