Trung tâm liên kết

  • Liên kết và hợp tác quốc tế thúc đẩy CMCN lần thứ 4

    Liên kết và hợp tác quốc tế thúc đẩy CMCN lần thứ 4

    Trung tâm liên kết cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 thành lập tại Việt Nam sẽ trao đổi, học hỏi với Trung tâm ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn độ và các quốc gia khác về các chính sách, cách làm để thúc đẩy CMCN lần thứ 4 tại Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn cầu.