Quảng Bình tăng cường chỉ đạo công tác CCHC

Truyền thông - Ngày đăng : 16:59, 21/09/2021

UBND tỉnh Quảng Bình vừa thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh nhằm triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về cải cách hành chính.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa tham nhũng nên Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 để thực hiện công tác CCHC cho giai đoạn tiếp theo.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động về CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (Chương trình 03-Ctr - TU). Đây là một trong bốn chương trình hành động đầu tiên của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua nhằm đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Quảng Bình tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính - Ảnh 1.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Quảng Bình là cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương và của địa phương nhằm đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Quảng Bình có 21 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ; 18 thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh là thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh có nhiệm vụ tổ chức phối hợp liên ngành, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện CCHC theo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn, hàng năm của tỉnh.

Đồng thời, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa địa phương với các Bộ, ngành ở Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch của tỉnh hoặc Chính phủ giao; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác CCHC và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

T.H