Tỉnh Kon Tum: Khẩn trương hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Trong nước - Ngày đăng : 15:17, 08/02/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công đã mang đến khí thế mới, tinh thần mới để đất nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum nói riêng tự tin bước vào chặng đường mới.

Trong suốt chiều dài lịch sử, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức được điều đó, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển mọi mặt đời sống xã hội của đồng bào DTTS, coi trọng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện.

Cái gì đi từ trái tim ắt sẽ đến được trái tim. Từ ngày ra đời đến nay, Đảng ta luôn được đại đa số người dân tin tưởng vì luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng nhất quán là đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Và thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhân lên niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Kon Tum nói riêng về những Nghị quyết, quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để lãnh đạo đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Với niềm tin son sắt ấy, mỗi người Việt Nam nguyện vững tin theo Đảng hoàn thành nguyện ước xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Với niềm tin son sắt ấy, mỗi người dân tỉnh Kon Tum cũng sẽ nguyện nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, khẩn trương hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào đời sống kinh tế - xã hội với quyết tâm cao nhất.

Tỉnh Kon Tum: Khẩn trương hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Ảnh 1.

Tỉnh Kon Tum khẩn trương hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào đời sống kinh tế - xã hội với quyết tâm cao nhất. (Ảnh: kontumtv.vn)

Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum cho biết sau Đại hội, dưới các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh bằng mọi biện pháp, triển khai đầy đủ Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống tại địa phương Kon Tum với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển, nhằm nâng cao đời sống về vật chất cũng như tinh thần đối với nhân dân Kon Tum.

Trong thời gian tới, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghiêm túc, bài bản những nội dung của Nghị quyết.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ gắn chặt việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đảm bảo sát với tình hình thực tế. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Chủ động theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xử lý những bức xúc nảy sinh từ cơ sở, các tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại các đối tượng phản động, cực đoan lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng, ông, A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum cho biết, trong những năm vừa qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào DTTS luôn được chú trọng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ là người DTTS được quan tâm. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ là người DTTS, nhất là ở cơ sở ngày càng được củng cố, trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào DTTS, tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách với đồng bào các DTTS trên địa bàn; trong đó tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và đã đạt được những kết quả quan trọng. Hạ tầng kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng hoàn thiện.

Tình hình an ninh vùng đồng bào DTTS, nhất là an ninh biên giới, an ninh nông thôn cơ bản được giữ vững; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, niềm tin của đồng bào các DTTS với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Với niềm tin son sắt ấy dành cho Đảng, các cấp, các ngành, địa phương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ phấn đấu hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào đời sống kinh tế - xã hội với quyết tâm cao nhất.

PV