Nâng nhận thức của người dân về CĐS qua tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Sách và cuộc sống - Ngày đăng : 07:28, 03/10/2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc học tập và học tập suốt đời. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đến việc xây dựng xã hội học tập và tạo môi trường, điều kiện cho người dân học tập suốt đời.

Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030". Mục tiêu của Đề án là: "Tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế".

Để góp phần triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030", Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 4342/BGDĐT-GDTX ngày 7/9/2022 hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Công văn này đã xác định mục đích tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số (CĐS) đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Chủ đề của Tuần lễ là: "Thúc đẩy CĐS phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19". Thời gian tổ chức Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022. Một số hoạt động được khuyến khích tổ chức bao gồm:

Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của CĐS trong cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ học tập suốt đời theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời vào cuộc sống.

Tăng cường vai trò của các đại học, học viện, cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở; liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 - Ảnh 1.

Gắn mã QR sách để tặng cho các thư viện

Để thiết thực chào mừng Tuần lễ học tập suốt đời theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Cùng bạn đọc sách nâng tầm trí tuệ Việt đã triển khai nhiều hoạt động khác nhau: Tặng sách; Xây dựng các danh mục sách nói và giới thiệu sách gắn mã QR để tặng cho các thư viện, các trường học để góp phần kết nối lan tỏa tri thức; Kênh Cùng bạn đọc sách mở chuyên mục "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhằm giới thiệu tấm gương của Bác Hồ và một số tấm gương ham đọc sách và tự học tiêu biểu…

Để biết thêm chi tiết, bạn đọc có thể tìm hiểu và theo dõi trên Kênh Cùng bạn đọc sách: "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022" tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=dxpg4cfkopM

Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: https://www.youtube.com/watch?v=Y5QMGpiTW_w&list=PLvcfNPHGCQdPUcV-wtwEzy1wTAdqcQN2t./.

Thu Hiền