Bắc Giang đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 05:54, 18/05/2023

Việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa",“một cửa liên thông” có thể coi là giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, đơn giản hóa các TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức, đồng thời điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong cơ quan hành chính nhà nước.
Chuyển đổi số

Bắc Giang đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Đỗ Thêu {Ngày xuất bản}

Việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa",“một cửa liên thông” có thể coi là giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, đơn giản hóa các TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức, đồng thời điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong cơ quan hành chính nhà nước.

2.jpg
Công dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện nay, tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC", tập trung số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công để đảm bảo thực hiện xác thực, định danh và kết nối, chia sẻ dữ liệu; Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ giải quyết TTHC. Đến nay, 100% các sở ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã thực hiện số hóa tại chỗ theo đúng lộ trình.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua phần mềm một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã duy trì bình quân từ 98% - 99%. Hiện nay, tỉnh có 588 dịch vụ công trực tuyến một phần; 528 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Bộ phận Một cửa các cấp thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp thông qua phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên thiết bị điện tử đặt tại bàn quầy giao dịch (đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh). Qua đó, tăng cường cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính, hạn chế tệ quan liêu, tiêu cực, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính.

2.2.jpg
Thiết bị đánh giá sự hài lòng về chất lượng phục vụ của cán bộ Một cửa.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian qua tại tỉnh Bắc Giang đã cơ bản giải quyết được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến TTHC, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Hiệu quả của việc giải quyết các TTHC theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” các cấp đã làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; mang lại sự thuận tiện cho người dân./.

Đỗ Thêu