Nâng cao hiệu quả truyền thông về quan điểm, chính sách của Đảng đối với DN tư nhân

Truyền thông - Ngày đăng : 15:49, 03/10/2023

Củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp (DN), chăm lo đội ngũ doanh nhân và lực lượng lao động có khả năng “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Truyền thông

Nâng cao hiệu quả truyền thông về quan điểm, chính sách của Đảng đối với DN tư nhân

Bình Minh 03/10/2023 15:49

Củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp (DN), chăm lo đội ngũ doanh nhân và lực lượng lao động có khả năng “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Do vậy, cần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách về tư tưởng, quan điểm, chính sách của Đảng đối với DN tư nhân.

Sự cần thiết của truyền thông chính sách về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tháng 3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Trong đó nhận định, trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, công tác truyền thông chính sách cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách.

Trên thực tế, với sự hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), công tác truyền thông chính sách đã được triển khai tích cực, chủ động ở nhiều bộ, ngành, địa phương với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.

anh-ht.btc.jpg
Toàn cảnh hội thảo “Phát huy vai trò của khối DN tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”. (Ảnh: BTC)

Mới đây, tại Bắc Ninh, đã diễn ra Hội thảo khoa học chủ đề “Phát huy vai trò của khối DN tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay” thu hút khá nhiều ý kiến, nghiên cứu, tham luận mang tính lý luận, thực tiễn về chủ đề này.

Theo ban tổ chức hội thảo, trong những năm qua, các thế lực thù địch, tổ chức phản động đã lợi dụng ưu thế của Internet và mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tin bài tuyên truyền sai sự thật, chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm kinh tế của Đảng, các chính sách kinh tế - xã hội, chính sách về đội ngũ doanh nhân, người lao động (NLĐ) trong các DN, về các thành tựu trong phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các nội dung có tính chất kích động hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành tư tưởng bất mãn, tâm lý chống đối trong tầng lớp doanh nhân, NLĐ trong các DN. Các âm mưu xâm nhập vào bên trong DN để phá hoại, gây lũng đoạn nền kinh tế, can thiệp, chuyển hóa nền kinh tế theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Dung cho biết: "Củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng trong các DN, chăm lo đội ngũ doanh nhân và lực lượng lao động có khả năng “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm đảm bảo sự ổn định, vững mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự phát triển bền vững của DN, hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, phát triển kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động… của Đảng và Nhà nước ta".

Nhiều ý kiến đồng tình, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; ảnh hưởng trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của chế độ.

Đây là cuộc chiến cam go, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các lực lượng trong khối DN nói chung và các Hiệp hội DN nhỏ và vừa nói riêng.

Một số giải pháp tăng cường

Tham luận về "Cộng đồng DN nhỏ và vừa Bắc Ninh với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng khát vọng làm giàu, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân", Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh Đào Đình Khoa chia sẻ, đối với cộng đồng DN, doanh nhân nói chung và Bắc Ninh nói riêng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay thiết thực nhất chính là thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, làm giàu cho chính mình và công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước.

Theo TS. Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc điều hành Công ty SQV International, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin Học và Kinh tế Ứng dụng, giải pháp quan trọng hiện nay phải tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phản bác luận điểm sai trái, đấu tranh trực diện với nhiều bài viết trên các tờ báo, tạo chí chính thống, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của khối DN tư nhân về sự lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân và bảo đảm an ninh kinh tế trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo đảm an ninh kinh tế đối với khu vực kinh tế tư nhân nói riêng; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Bên cạnh đó, cần tập trung quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hưởng XHCN”...

Cũng theo TS. Nguyễn Hoàng Hiệp, truyền thông công tác bảo đảm an ninh kinh tế đối với khu vực kinh tế tư nhân, như: bảo vệ việc thực hiện đúng đắn, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế; bảo đảm cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và tài nguyên quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát hiện, loại trừ các nguy cơ gây mất an ninh, đe dọa gây mất an ninh kinh tế trong hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân; phòng ngừa, đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu, thông tin xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ, nói xấu lãnh đạo của các thế lực thù địch, tội phạm kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật nảy sinh trong quá trình hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng, giáo dục cho đội ngũ doanh nhân, công nhân lao động khu vực kinh tế tư nhân nắm rõ các phương thức, thủ đoạn “xâm lược về kinh tế” thông qua các biện pháp “mềm”, từng bước gây ảnh hưởng, dần thâu tóm, thôn tính, chiếm lĩnh thị trường, tài nguyên đất đai, hầm mỏ, hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế, thông qua hoạt động kinh doanh, hợp tác quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là trong điều kiện các hình thức mua bán và sáp nhập DN M&A ngày càng phổ biến.

Có ý kiến cho rằng, giải pháp không kém phần quan trọng đó là cần phát huy công tác nắm tình hình, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản điều chỉnh hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân để tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chính sách, quyết sách theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Có thể cần nắm thông tin về hoạt động của tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang làm việc trong các dự án, hợp tác kinh doanh với các DN tư nhân lớn tại Việt Nam; tăng cường nhận thức và làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh tế, an toàn thông tin, bí quyết kinh doanh, công nghệ, bản quyền, thương hiệu của DN… Trên cơ sở đó, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế nảy sinh trong quá trình hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân.

Đại diện cho Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam, Phó Chủ tịch Hội Trần Đô Thành cho biết, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Hội doanh nhân luôn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giúp các doanh nhân trên địa bàn các tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tránh tiếp cận thông tin phiến diện, một chiều.

Bên cạnh đó, không nghe, đọc, xem đài, báo, trang mạng, bài viết, blog, video của những phần tử chống đối, phản động, đăng tải thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật; Không đăng tải, chia sẻ, bình luận, phát tán thông tin kích động biểu tình, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng; Phát hiện, tố giác, phòng ngừa trước âm mưu của kẻ xấu kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng biết để xử lý; Tích cực chia sẻ các quan điểm chính sách của đảng và nhà nước và thông tin chính thống để tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trần Đô Thành cũng nhấn mạnh: Cần xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

"Về lâu dài, cần nghiên cứu đổi mới nội dung giáo dục đạo đức cho con em các doanh nhân theo hướng chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống. Khi doanh nhân tham gia tích cực về gương người tốt việc tốt, cần có cơ chế tôn vinh những doanh nhân cống hiến liêm khiết, đạo dức trong sáng, chí công vô tư để làm gương, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ”, ông Trần Đô Thành nhấn mạnh.

Như vậy, ý kiến của các nhà khoa học và các đại biểu tại Hội thảo “Phát huy vai trò của khối DN tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay” cung cấp thêm những luận cứ khoa học hữu ích, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với việc phát huy vai trò của khối DN tỉnh Bắc Ninh nói riêng và khối DN tư nhân nói chung trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Nhiều mô hình hay, bài học kinh nghiệm sâu sắc, các đề xuất, giải pháp có giá trị cao để nghiên cứu, xây dựng kiến nghị với Đảng và Nhà nước cũng như với cộng đồng DN trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới./.

Bình Minh