Đề xuất tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh BTV hạng I, II; PV hạng I, II

Truyền thông - Ngày đăng : 12:05, 23/05/2024

Bộ TT&TT đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT.
Truyền thông

Đề xuất tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh BTV hạng I, II; PV hạng I, II

Trường Thanh {Ngày xuất bản}

Bộ TT&TT đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT lên hạng II, hạng I; áp dụng đối với viên chức chuyên ngành TT&TT trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng biên tập viên (BTV) hạng I, hạng II

Dự thảo nêu rõ, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp BTV hạng I, Mã số: V.11.01.01, đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

Đang giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng II, Mã số: V.11.01.02;

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng II hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm (đủ 72 tháng). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng II tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng II hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 02 (hai) tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, ngành hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức; hoặc chủ trì hoặc tham gia ít nhất 02 (hai) đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng II (hoặc tương đương) được khen thưởng bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp.

Đối với điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp BTV hạng II, Mã số: V.11.01.02, đáp ứng đủ các yêu cầu:

Đang giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng III, Mã số: V.11.01.03.

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm (đủ 108 tháng, không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng III hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 01 (một) tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, ngành, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức; hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 01 (một) đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành từ cấp cơ sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp BTV hạng III (hoặc tương đương) được khen thưởng bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp.

dsc_9986.jpg
Ảnh: Anh Đức.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp phóng viên (PV) hạng I, hạng II

Dự thảo cũng nêu rõ, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp PV hạng I, Mã số: V.11.02.04, đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

Đang giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng II, Mã số: V.11.02.05.

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng II hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm (đủ 72 tháng). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng II tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng II hoặc tương đương đã chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, ngành hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức; hoặc chủ trì hoặc tham gia ít nhất 02 (hai) đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng II (hoặc tương đương) được khen thưởng bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp.

Đối với điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp PV hạng II, Mã số: V.11.02.05, đáp ứng đủ các yêu cầu:

Đang giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng III, Mã số: V.11.02.06.

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm (đủ 108 tháng, không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng III hoặc tương đương đã chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức; hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 01 (một) đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp cơ sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp PV hạng III (hoặc tương đương) được khen thưởng bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp./.

Trường Thanh