Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

10:57 AM 11/09/2019 In bài viết

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương vai trò của VPCP, các đơn vị trực thuộc VPCP, trực tiếp là cá nhân đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tham mưu xây dựng và triển khai CPĐT, đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực, bước đầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020.

Để tiếp tục tăng cường chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giao VPCP chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban quốc gia về CPĐT, với những nội dung cụ thể sau:

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về CPĐT, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ủy ban.

- Bộ trưởng Bộ TTTT làm Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về CPĐT, thôi làm Tổ phó Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban; chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CPĐT.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP làm Thành viên Ủy ban, thôi làm Ủy viên thường trực, Tổng thư ký, Tổ trưởng Tổ công tác. Giao Thứ trưởng Bộ TTTT, Thành viên Ủy ban làm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ủy ban.

- Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP thôi làm Tổ phó thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban.

- Bộ TTTT làm cơ quan thường trực của Tổ công tác. Theo đó chuyển nhiệm vụ thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về CPĐT từ VPCP sang Bộ TTTT đảm nhiệm. Bộ TTTT có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ thường trực hiệu quả, không làm gián đoạn tiến trình xây dựng CPĐT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP và Bộ trưởng Bộ TTTT khẩn trương bàn giao nhiệm vụ bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế về xây dựng CPĐT hướng tới Chính phủ số.

Ảnh minh họa.

Trên cơ sở Quyết định sửa đổi Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ TTTT trình Chủ tịch Ủy ban quốc gia về CPĐT sửa đổi Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28/8/2018 ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về CPĐT bảo đảm tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng CPĐT theo đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ TTTT. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia trong tháng 9/2019.

Kết luận của Thủ tướng cũng nêu rõ: Chuyển nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương từ VPCP sang Bộ TTTT. Thời gian trình trong năm 2019.

Chuyển nhiệm vụ phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến trên thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ VPCP sang Bộ TTTT thực hiện. Bộ TTTT có trách nhiệm bảo đảm nền tảng kết nối an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của VPCP, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chuyển nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa từ VPCP sang Bộ TTTT đảm nhiệm.

Chuyển nhiệm vụ định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ và Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng (KPI) thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT đảm nhiệm. Việc báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ bắt đầu từ tháng 9 năm 2019.

VPCP tiếp tục tổ chức kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

VPCP tăng cường đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng CPĐT của các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

PV