Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử đã tổ chức phiên họp...

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về...

11/09/2019

VNISA chủ động, tích cực trong bảo vệ Việt Nam trên không gian mạng

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: VNISA đóng vai trò tích cực trong công cuộc bảo vệ...

08/09/2019