Kanban RFID - Cải tiến hoạt động cung ứng hàng hóa trong bệnh viện

Kanban RFID - Cải tiến hoạt động cung ứng hàng hóa trong bệnh viện

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ nhận dạng qua tần số (Radio Frequency Identification – RFID) được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, bán lẻ, kinh doanh, y tế, quân sự, quản lý tài sản, định vị cá nhân, theo dõi gói hàng và các quản lý khác.
Chuyển động ICT
Kanban RFID - Cải tiến hoạt động cung ứng hàng hóa trong bệnh viện

Kanban RFID - Cải tiến hoạt động cung ứng hàng hóa trong bệnh viện

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ nhận dạng qua tần số (Radio Frequency Identification – RFID) được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, bán lẻ, kinh doanh, y tế, quân sự, quản lý tài sản, định vị cá nhân, theo dõi gói hàng và các quản lý khác."