máy quét 3d

  • Số hóa dữ liệu - Con đường ngắn nhất để phát triển, thành công

    Số hóa dữ liệu - Con đường ngắn nhất để phát triển, thành công

    Trong mô hình vận hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) cấp bộ, ngành, địa phương, kể cả với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp (DN), việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), số hóa dữ liệu là nhân tố quan trọng, khi làm tốt sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tạo đà vận hành cho các động lực vì sự phát triển.