85% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống xếp hàng điện tử

Đã có hơn 50% đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyên môn chủ yếu của đơn vị.
14:26 PM 12/11/2019 In bài viết này

Trong công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thời gian qua, bộ Y tế đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn tạo hành lang pháp lý và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế như Thông tư quy định về ứng dụng Bệnh án điện tử, hướng dẫn quản lý dịch vụ công nghệ thông tin trong ngành y tế, quy định về thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong ngành y tế và các văn bản hướng dẫn quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đẩy mạnh thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Xây dựng cơ chế để đưa chi phí hoạt động CNTT trong bệnh viện vào giá dịch vụ khám chữa bệnh và được BHYT thanh toán. Xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục/từ điển dùng chung cốt yếu gắn liền với mã định danh, làm nền tảng cho việc trao đổi thông tin, khả năng tích hợp giữa các hệ thống. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ thông tin y tế, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, chuyên môn. Để đảm bảo thành công của các dự án, giảm thiểu việc đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư, các bài toán có quy mô lớn, các ứng dụng có thể sử dụng ở nhiều đơn vị trong ngành sẽ được thực hiện theo mô hình thí điểm - nhân rộng.

Riêng tại cơ quan Bộ Y tế và từng đơn vị trực thuộc Bộ phải xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan, từ đó xây dựng đề án công nghệ thông tin tổng thể của đơn vị làm căn cứ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Kết quả của công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế 

Đối với các hoạt động nội bộ, Bộ đã tiến hành các nâng cấp Hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành, Hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang/cổng thông tin của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế hoạt động ổn định, hiệu quả, an ninh bảo mật trên môi trường điện tử. Có 50% đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyên môn chủ yếu của đơn vị. Đặc biệt trong đó có 80% đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai hồ sơ cán bộ công chức, viên chức trên môi trường mạng.

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ đảm bảo 20% thủ tục hành chính của Bộ Y tế được trực tuyến hóa mức độ 3 trở lên, trong đó có ít nhất 15% đạt mức độ 4. Bên cạnh đó, kết nối Hải quan một cửa quốc gia theo đúng kế hoạch của Chính phủ. Và có đến 85% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống xếp hàng điện tử. Điều này đã tạo điều kiện cho người bệnh đến khám chữa bệnh tiết kiệm thời gian cũng như tạo ra văn hoá ứng xử văn minh lịch sự, giảm thiểu phiền hà cho người bệnh mỗi khi đến bệnh viện trong cả nước thăm khám.

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, Bộ Y tế cho biết đã và sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử của Bộ Y tế; Xây dựng Trung tâm điều hành CNTT của Bộ Y tế; Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Bộ Y tế; Triển khai phần mềm Quản lý Cán bộ công chức, viên chức của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc.

Ở khía cạnh phục vụ người dân và doanh nghiệp còn là việc tiếp tục duy trì, nâng cấp phát triển Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang/cổng thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ, đảm bảo cung cấp thông tin cập nhật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhu cầu thông tin về công tác quản lý y tế của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế để cung cấp: dịch vụ công trực tuyến tập trung, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai xây dựng mới, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Dược, Trang thiết bị y tế, Môi trường y tế, Y dược cổ truyền, An toàn thực phẩm, Khám chữa bệnh.

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành

Một kết quả đáng khích lệ là hjiện đã có 100% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS), trong đó có 95% bệnh viện tích hợp hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS) với hệ thống HIS. Có 50% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tích hợp hệ thống thông tin lưu trữ và truyền hình ảnh y học (RIS-PACS). Có 20% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế triển khai Bệnh án điện tử. Hiện tại ngành y tế cả nước đã có 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế có cán bộ chuyên trách CNTT được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức CNTT. 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế có cán bộ chuyên trách CNTT được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về an toàn thông tin. Triển khai các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các Hệ thống thông tin. Đào tạo liên tục, chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; Đào tạo, tập huấn về xây dựng triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử; Thiết lập được môi trường đào tạo công nghệ thông tin chuyên sâu phục vụ cho lĩnh vực y tế.

Ngoài ra cũng đã hoàn thành triển khai phần mềm quản lý hoạt động Trạm y tế xã tại 26 xã mô hình điểm của Bộ Y tế. Hoàn thành phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử. Và triển khai phần mềm hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử tại 8 tỉnh/thành phố. Bộ cũng đã hoàn thành xây dựng trục tích hợp dữ liệu Bộ Y tế. Triển khai nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Y tế theo kế hoạch của dự án đã được phê duyệt.

Bộ đã và đang xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử. Xây dựng hệ thống y bạ điện tử (phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử). Triển khai phần mềm hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử. Tin học hóa báo cáo thống kê bệnh viện. Triển khai phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã. Nâng cấp, phát triển, triển khai hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống thông tin xét nghiệm, hệ thống thông tin lưu trữ và truyền hình ảnh y học và tích hợp các hệ thống này trong các bệnh viện. Mở rộng triển khai thí điểm trao đổi hồ sơ bệnh án giữa các bệnh viện qua hệ thống bệnh án điện tử. Phát triển, triển khai rộng rãi hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm. Xây dựng phần mềm quản lý đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế.

Duy trì các hệ thống thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo kết nối liên thông, trao đổi dữ liệu kịp thời phục vụ công tác thanh toán bảo hiểm y tế và quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Duy trì, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện các Hệ thống thông tin chuyên ngành Dân số kế hoạch hóa gia đình. Triển khai lập đề án, dự án, kế hoạch thuê dịch vụ và thực hiện xây dựng một số hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý khoa học đào tạo, thanh tra, pháp chế, dân số kế hoạch hóa gia đình, y dược cổ truyền.

Bên cạnh đó viêc nâng cấp hệ thống an toàn an ninh mạng cơ quan Bộ Y tế là việc làm đặc biệt quan trọng, trọng tâm trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Bộ Y tế cũng triển khai xây dựng Hạ tầng trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ Y tế.mTiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số, tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin nội bộ và dịch vụ công trực tuyến.

 

Ngọc Như
Xem thêm