Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin Lithium cho thiết bị cầm tay (QCVN 101: 2020/ BTTTT)

Quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium.

Vụ khoa học và công nghệ
10:57 AM 26/12/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền thông;

Ngày 09/7/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (QCVN 101:2020/BTTTT) kèm theo Thông tư số 15/2020/ TT-BTTTT.

Sự cần thiết của Quy chuẩn

Năm 2016, Bộ TT&TT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (QCVN 101:2016/BTTTT)" áp dụng quản lý pin lithium cho các thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Quy chuẩn không áp dụng đối với pin lithium rời là pin sạc dự phòng.

Năm 2017, Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) đã công bố tiêu chuẩn mới cho pin lithium là bộ tiêu chuẩn IEC 61960:2017, IEC 62133:2017 thay thế cho các tiêu chuẩn mà Việt Nam dùng để tham chiếu xây dựng QCVN 101:2016/ BTTTT

Năm 2020, Bộ TT&TT tổ chức sửa đổi quy chuẩn QCVN 101:2016/BTTTT cập nhật theo các tài liệu tham chiếu mới như IEC 62133:2017 để phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể tại Thông tư số 15/2020/ TT-BTTTT đã ban hành QCVN 101:2020/BTTTT thay thế cho QCVN 101:2016/BTTTT.

Giới thiệu về QCVN 101:2020/BTTTT

Quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho các thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Quy chuẩn không áp dụng đối với pin lithium rời là pin sạc dự phòng.

QCVN 101:2020/BTTTT quy định các chỉ tiêu như: Yêu cầu về các điện cực; Yêu cầu về cảm quan; Yêu cầu về ký hiệu và nhãn mác; Yêu cầu đối với tế bào; Yêu cầu về các đặc tính điện; Yêu cầu về đặc tính an toàn; Yêu cầu về dung sai thông số đo; Phương pháp đo đặc tính điện; Phương pháp đo đặc tính an toàn.

Chi tiết QCVN 101:2020/BTTTT được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

2.3 Về phương thức quản

Pin lithium thuộc phạm vi điều chỉnh QCVN 101:2020/ BTTTT phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này và phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn.

Việc đo kiểm/thử nghiệm đối với yêu cầu kỹ thuật điều 2.6, QCVN 101:2020/BTTTT được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận.

Các yêu cầu kỹ thuật khác ngoài điều 2.6, QCVN 101:2020/ BTTTT, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/ thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận, hoặc các phòng thử nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025, hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất.

Tổ chức triển khai

Quy chuẩn QCVN 101:2020/BTTT được áp dụng thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay".

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai quản lý việc công bố hợp quy đối với pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay theo Quy chuẩn này.

(Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT số 15+16 tháng 11/2020)