Hội nghị hợp tác quốc tế: "Thông tin và truyền thông: Hội nhập trong thời kỳ mới"

Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh và mạnh trên toàn thế giới, theo đó các quốc gia trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành thông thông tin truyền thông cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về hội nhập.
22:17 PM 03/11/2015 In bài viết này

 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị

(Mic.gov.vn) - Sáng nay, 25/8/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị hợp tác quốc tế với chủ đề “Thông tin và truyền thông: Hội nhập trong thời kỳ mới”. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Trương Minh Tuấn, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Trần Đức Lai; Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc, đại diện các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và ngành thông tin và truyền thông về công tác hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động thông tin, truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại đối với công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh và mạnh trên toàn thế giới, theo đó các quốc gia trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành thông thông tin truyền thông cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về hội nhập; Tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế về nâng cao nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã giới thiệu Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22, Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 31 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nêu bật những thách thức về mở cửa thị trường trong các lĩnh vực viễn thông, bưu chính chuyển phát, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình trong bối cảnh hội tụ công nghệ như hiện nay.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã giới thiệu tổng quan về tình hình đàm phán thương mại song phương và đa phương của Việt Nam với các nước và khu vực như Hiệp định TPP, Hiệp định thương mại tự do song phương với EU…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã giới thiệu về công tác quản lý thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới như: cơ chế, biện pháp, định hướng thông tin đối với trong nước và quốc tế…

Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

 Quan điểm chỉ đạo:

 - Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây  dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 - Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

 - Hội nhập quốc tế trên cơ sở phát huy tối đa nội lực; gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, gắn kết chặt chẽ với tăng cường mức độ liên kết giữa các vùng miền, khu vực trong nước.

 - Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia.

 - Hội nhập quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc.

 - Nghiêm chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; chủ động, tích cực tham gia xây dựng và tận dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ quốc tế và tham gia các hoạt động của cộng đồng khu vực và quốc tế.