Khơi nguồn lực nội sinh từ văn hóa, con người Thủ đô

Đỗ Thêu| 14/09/2022 09:56
Theo dõi ICTVietnam trên

Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” đặt ra nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cho cả hệ thống chính trị, nhằm phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khơi nguồn lực nội sinh từ văn hóa, con người Thủ đô để phát triển xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, trung tâm văn hóa lớn của đất nước.

Các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng

Bám sát quan điểm của Đảng ta về phát triển văn hóa, xây dựng con người, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

Khơi nguồn lực nội sinh từ văn hóa, con người Thủ đô - Ảnh 1.

Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng nhằm phát triển văn hóa Thủ đô.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII đề ra mục tiêu quan trọng: phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình,tThành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chương trình cũng xác định rõ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, tôn trọng pháp luật. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, phong phú, tạo chuyển biến tích cực về tâm lý, lối sống, hành vi của thanh, thiếu niên.

Bên cạnh các mục tiêu, Thành ủy Hà Nội đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 3 yêu cầu. Trong đó có yêu cầu: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước và Thủ đô. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp, với các đặc tính cơ bản: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thanh lịch, văn minh.

Truyền thống nghìn năm văn hiến

Cũng trong Chương trình số 06-CTr/TU, Thành ủy Hà Nội đề ra 6 giải pháp trọng tâm phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong nhiệm kỳ mới. Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình số 06-CTr/TU. Hai là, huy động các nguồn lực. Ba là, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Bốn là, nâng cao vai trò quản lý nhà nước. Năm là, tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế. Sáu là, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chương trình số 06-CTr/TU xác định ưu tiên đầu tư từ ngân sách thành phố cho phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Triển khai tích cực, có hiệu quả xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao; tháo gỡ khó khăn các dự án đã và đang triển khai; xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chương trình số 06-CTr/TU nêu rõ, cần sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật, văn hóa cơ sở, thể dục, thể thao, giáo dục. Xây dựng cơ chế phối hợp, liên kết giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; có phương thức lồng ghép, tích hợp các nhiệm vụ của cơ sở, ban, ngành, làm cho nhiệm vụ phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được thống nhất, đồng thời không ngừng nâng cao tính xã hội hóa, khả năng đóng góp ngày càng rộng rãi của xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn, các tầng lớp trong xã hội.

Với mục tiêu, yêu cầu rõ ràng và những giải pháp căn cơ, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khơi nguồn lực nội sinh từ văn hóa, con người Thủ đô để phát triển xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, trung tâm văn hóa lớn của đất nước./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
 • Người dùng có thể đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam tự động
  Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam i-Speed vừa được nâng cấp, bao gồm: nâng cấp phiên bản mới (phiên bản 4.0, bản dành cho hệ điều hành Android) cho ứng dụng i-Speed và nâng cấp hệ thống thống kê, chia sẻ, cung cấp số liệu đánh giá tốc độ truy cập Internet Việt Nam.
 • Lưu trữ: người hùng thầm lặng của việc triển khai AI
  Nhiều doanh nghiệp (DN) chỉ tập trung vào sức mạnh tính toán và mạng khi triển khai các dự án trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng họ có thể đang bỏ qua bức tranh toàn cảnh về nhu cầu lưu trữ lớn của mình.
 • Lỗ hổng bảo mật của SAP đặt ra câu hỏi về sự vội vàng trong AI
  Công ty bảo mật đám mây Wiz đã công bố một báo cáo chi tiết về các lỗ hổng bảo mật của SAP, hiện đã được vá, đặt ra những câu hỏi đáng báo động về vai trò thứ yếu của trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng thủ an ninh mạng.
 • Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho "quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh"
  Trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần về thăm, làm việc với Bắc Ninh. Đối với vùng quê Kinh Bắc, Tổng Bí thư luôn dành một tình cảm đặc biệt. Trong nhiều bài phát biểu, nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận mình là người Bắc Ninh. Những ý tứ "Bắc Ninh quê tôi", "Quan họ quê tôi"... cũng được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong bài kết luận sâu sắc tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
 • Cha mẹ hiểu biết để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
  Các chủ đề bảo mật, an toàn mạng trên quy mô toàn cầu là một phần công việc và dịch vụ hàng ngày mà các công ty viễn thông cung cấp cho người dùng. Mặc dù Internet đại diện cho một nguồn khả năng vô tận, nhưng bên cạnh những mặt tích cực, các công nghệ mới cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro nếu chúng được sử dụng một cách liều lĩnh và chúng ta không nhận thức được những rủi ro này. Đó là lý do tại sao phải nâng cao nhận thức cho người dùng, đặc biệt là những người trẻ tuổi nhất biết bảo vệ bản thân trong môi trường ảo.
Đừng bỏ lỡ
Khơi nguồn lực nội sinh từ văn hóa, con người Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO