phần mềm CNTT

  •  Một số gợi ý về xây dựng sandbox cho Việt Nam

    Một số gợi ý về xây dựng sandbox cho Việt Nam

    “ hộp cát” với ý nghĩa ban đầu là những khu vực chứa đầy cát được tạo ra để cho trẻ em vui chơi, thúc đẩy tự do sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Sau đó, thuật ngữ Sandbox đã được mở rộng với ý nghĩa mới, sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau.
ICT Việt Nam